FOU Logotyp

Spel

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälso- och sjukvården innebär lagändringen en skyldighet att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja huvudmännen (kommuner och landsting) i deras arbete md missbruk av spel om pengar.

Länsgemensam Kunskapsdag

En länsgemensam Kunskapsdag om spel o pengar är under utformning och planering tillsammans med Länsstyrelsen. Dagen är planerad att ske i Katrineholm den 13/11.

Plats: Safiren, Katrineholm>karta
Kontaktperson: elin.schelin@lansstyrelsen.se, karin.dahlqvist.claesson@dll.se, elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mer information: >Inbjudan kunskapshöjande dag om spel (PDF)
Anmälan: Bindande anmälan senast den 22 oktober 2018 via >Anmälningsformuläret

Mer information om spel samt kunskapsstöd finns att hämta på www.socialstyrelsen.sewww.kunskapsguiden.se, www.folkhalsomyndigheten.se och www.spelprevention.se.

Utbildning om spelproblem

Det finns en utbildning om spel om pengar och spelproblem som är tillgänglig via internet för hela landet. Syftet är att ge en bakgrund om vad spelproblem innebär för personer med problem med spel om pengar och deras anhöriga. Utbildningen innehåller även kunskap om behandling och hur spelproblem kan förebyggas. Länk