FOU Logotyp

Bedömningsinstrument och metoder

Här finner du ett urval av de bedömningsinstrument och metoder som finns att använda.

Hitta metoder i Socialstyrelsens metodguide: www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete

Exempel på metoder som används i Sörmland

PATRIARK består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våldwww.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/patriark

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/freda

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/trappanmodellen

SARA:SV är en checklista eller en guide som används för att bedöma risken för upprepat partnervåld www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/sara-svspousalassaultriskasses

Instrument X är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process för framförallt nybesök inom ekonomiskt bistånd. Utredningen ger en initial bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande instrumentx.se/instrument-x

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Utväg arbetar också med utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med de samverkande myndigheterna www.utvag.se

 

 

Kvinnofridslinjen 020-505050