FOU Logotyp

Nationella och regionala aktörer

Viktiga aktörer när det gäller kunskapsspridning till professionella:

Socialstyrelsen socialstyrelsen.se/valdsochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer

Jämställdhetsmyndigheten www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor

Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se

Länsstyrelsen  Östergötland www.hedersfortryck.se

SKL skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/kvinnofrid/attstoppavaldochhot

Länsstyrelsen Södermanlands län, Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen >Länk

Region Sörmland Kompetenscentrum mot våld, Region Sörmland>Länk

Kvinno- och tjejjourer Sörmland >unizon.se

Mansjour >mfj.se

 

 

Kvinnofridslinjen 020-505050