FOU Logotyp

Särskilt utsatta grupper

En grupp beskrivs som särskilt sårbar om personerna är utsatta i särskilt hög grad eller om brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser. Syftet med att uppmärksamma grupperna är ingen våldsutsatt ska bli osynliggjord.

Här kan du läsa mer om särskild utsatthet. >NCK

Här är Sörmlands regions information om särskilt utsatta grupper. >Region Sörmland

De grupper som brukar nämnas är i alfabetisk ordning barn och ungdomar, HBTQ, hedersrelaterat våld och förtryck, funktionsnedsättning, missbruk och våldsutsatthet, prostitution, utländsk bakgrund, äldre. Nedan följer länkar fördelat på områden.

Barn och ungdomars våldsutsatthet

Unga relationer ger i första hand stöd och information till unga under 20 år, men samlar även information till vuxna om ungdomars våld i nära relation >Unga relationer

Brottsoffermyndigheten har i ett regeringsuppdrag tagit fram information till barn och unga som utsatts för brott. >Jag vill veta

HBTQ

RFSL har en stödjour och boende för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. De har även kunskapsstöd riktat till professionella. >RFSL

Hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. >Tjejers rätt i samhället

Funktionsnedsättning

NCK om våld mot personer med funktionsnedsättning: >Funktionsnedsättning och våldsutsatthet

Film av Myndigheten för delaktighet om våld mot personer med funktionsnedsättning. >Diskussionsfilm för personal

Material från Bräcke diakonis tidigare arbete kring att vara dubbelt utsatt som våldsutsatt med funktionshinder: >Dubbelt utsatt

Material om att tala om våldsutsatthet och kommunikationsstöd: >Bildsamt om våld

Kvinnor som lever med missbruk och våldsutsatthet

Socialstyrelsen:>Socialstyrelsens utbildning från 2011

NCK:>Missbruk och utsatthet för våld

Personer utnyttjade i prostitution

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. >ECPAT

Pegasus är RFSL Ungdomsverksamhet som riktar sig till hbtq-personer mellan 15–25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. De har även kunskapsstöd till professionella >Pegasus

Kunskapsguiden på Socialstyrelsen material för personal som möter personer med prostitutionserfarenhet. >Socialstyrelsen om sex mot ersättning

Kvinnor med utländsk bakgrund

NCK om Kvinnor med utländsk bakgrund >Kvinnor med utländsk bakgrund

Äldre kvinnor

Våld mot äldre – utbildningspaket för personal inom äldreomsorgen, på Socialstyrelsens utbildningsportal: >utbildning.socialstyrelsen.se

NCK om äldre: >Äldre kvinnor

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor, hos Socialstyrelsen: >socialstyrelsen.se(pdf)

 

Kvinnofridslinjen 020-505050

Filmer om särskilt utsatta grupper efter me too-uppropen: