FOU Logotyp

Nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys

Nätverkets syfte är att vara ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och SKL, i frågor som rör regionalt stöd till kommunerna i användningen av ÖJ och andra nyckeltal för uppföljning, analys och kunskapsutveckling syftande till förbättringsarbete inom socialtjänsten.

Två utvecklingsledare från FoUiS är utsedda av den regionala stödstrukturen i länet att representera i nätverket.

De regionala representanterna

  • företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att sprida vidare information från SKL till kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att ta tillbaka och förankra principiellt viktiga frågor med sin ledning

I länet har ett nätverk med representanter från kommunerna startats. Nätverket ska bland annat fungera som kanal för information mellan den nationella och regionala/kommunala nivån.

Nätverket har återkommande träffar där framförallt frågor om systematisk uppföljning tas upp. Under våren 2019 kommer en introduktionsdag med workshop kring systematisk uppföljning att hållas i länet. Den kommer att vända sig till personer i kommuner och landsting som jobbar med verksamhetsutveckling samt deras chefer.  Håll utkik!