FOU Logotyp

Nod för tjänstedesign i Sörmland

Flera verksamheter i sörmmlands kommuner och i landstinget har på olika sätt sedan 2013 använt tjänstedesign i ett stort antal projekt.  Våren 2018 fick FoU i Sörmland uppdrag från Länsstyrgruppen att etablera en nod för tjänstedesign i Sörmland.

Nodens syfte

Nodens syfte är att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign för att stärka användarnas (brukares/patienters/medarbetares etc.) delaktighet* och samla de erfarenheter och kompetens som vuxit fram under dessa år.

Förhållningssätt och metod för samverkan

Vi ser tjänstedesign som ett förhållningssätt och metod för att stötta en ökad grad av samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter genom personcentrering.

Deltagare

I noden deltar personer från olika verksamheter i länets kommuner och landsting oberoende av förvaltning. Gemensamt för dem som deltar är att de tidigare deltagit i utvecklingsprojekt och utbildning där tjänstedesign har varit metod och att de har en roll i vilken de aktivt kan bidra i utvecklingsarbete och till spridning av ett användardrivet förhållningssätt och tjänstedesign.

Bakgrund

Satsningen på att bygga upp noden vilar på de erfarenheter som kommit ur de många tjänstedesignrelaterade projekt som tidigare genomförts i länet och insikten att det krävs mer än kunskap i metoder och verktyg för att få till ett kontinuerligt utvecklingsarbete som utgår från reella användarbehov.

Genom samverkan i noden delas och utvecklas erfarenheter och kompetens som finns i länets verksamheter. Tillsammans identifierar vi utmaningar och bygger, genom att dela kunskap och erfarenheter, varandras förmåga att komma igång och fortsätta driva utveckling utifrån användarnas perspektiv och behov . Varje verksamhet driver sina egna projekt men kan finna stöd i det bollplank kollegorna i noden utgör.

Aktiviteter och planering

Förutom två träffar per termin med fokus på erfarenhetsdelning och fördjupning av kunskapen kring tjänstedesign kommer noden framöver också erbjuda en repertoar av aktiviteter baserade på de behov deltagarna i noden har för att kunna driva och sprida den här typen av utvecklingsarbete. Planering av nodens aktiviteter och sammanhållning leds av en arbetsgrupp men de aktiviteter som erbjuds bygger på engagemang från deltagarna, där någon erbjuder en aktivitet utifrån sin kompetens för att stötta någon annan. Modeller för olika aktiviteter arbetas fram succesivt.

Tillsammans utvecklar vi design- och innovationsförmågan i Sörmland!

*Den uppdragsformulering som antagits av länsstyrgruppen för närvård

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36