FOU Logotyp

Vinnova beviljar medel för noden för tjänstedesign

”Nod för tjänstedesign blev i oktober beviljade medel för att utveckla och testa erbjudanden om hur kunskap om innovationsförmåga och utveckling kan överföras och nyttiggöras genom Vinnovas utlysning "Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018".

I samband med utlysningen skickade FoUiS ut en förfrågan till samtliga verksamheter som deltagit i den första nodträffen för att höra om det var någon verksamhet som var intresserad delta i en ansökan eftersom vi såg Nod för tjänstedesign som ett starkt exempel på den typ av erbjudande Vinnova var intresserade att stötta utvecklingen av.

Medsökande

Flens kommun, Oxelösunds kommun och Verksamhets och Ledningsstöd (VLS) inom landstinget var intresserade av att gå in som behovsägare, med andra ord vara med och definiera behov, utveckla och testa lösningar. Utvecklingsenheten inom landstinget deltog också i ansökan utifrån sin roll i Nod för tjänstedesigns arbetsgrupp. Som stöd i projektet har vi också med oss Magnus Hoppe, universitets-lektor i organisation och management och docent i företagsekonomi på Mälardalens högskola samt Stefan Holmlid, professor i design med fokus på tjänster från Linköpings Universitet.

Vinnovas utlysning

Utlysningen dikterade att det inom projektet ska tas fram och testas tre erbjudanden, dvs lösningar på behovsägarnas behov relaterat till kunskapsnyttjande inom området innovationsledning och organisering.

Fem arbetspaket

I ansökan från FoUiS med partners formulerades fem arbetspaket utifrån de insikter om noddeltagarnas behov som identifierats vid nodträffen i maj.

  1. Att genomföra två nodträffar per termin med fokus på kunskapsfördjupning och erfarenhetsdelning.
  2. Utveckling av en digital plattform för metodbibliotek och erfarenhetsdelning mellan nodträffarna.
  3. Att ta fram och testa tre erbjudanden som fångar behov som inte kan mötas genom nodträffarna eller den digitala plattformen, exempelvis kunskapsfördjupning riktad mot ledare och chefer. Detta görs utifrån behoven som de tre behovsägaran, Flen, Oxelösund och VLS uttrycker.
  4. Sammanställning och rapportering, spridning av projektets resultat
  5. Akademisk spridning av arbetet och resultatet.

Genom arbetspaketen byggs och testas det övergripande erbjudandet om Nod för tjänstedesign som ett stöd för länets aktörer i nyttiggörande av kunskap om användarcentrerad utveckling och tjänstedesign.

Projektet

Genom projektet kommer vi både kunna utforska hur Nod för tjänstedesign kan möta och stötta mer specifika behov från noddeltagare och hur det generella stödet kan utvecklas och skapa ett brett värde.

Projekttid och koordinering

Projektet kommer löpa över två år fram till hösten 2020 och koordineras av FoUiS.

Vinnovas motivation för beviljande

 Ansökan beskriver ett projekt som syftar till att stärka och skapa förutsättningar för användningen av tjänstedesign i innovationsarbete. Detta genom att utveckla en plattform för lärande baserat på parternas erfarenheter inom tjänstedesign. Vidare presenteras en relevant problembild och har en intressant modell, där noden kan förväntas ha potential att bidra till delaktighet, samverkan och lärande i organisationer.

Projektet förefaller vara väl bemannat och organiserat för sitt syfte. Det bedömdes som positivt att de personer som deltar från respektive verksamhet har ansvar för innovation- och utveckling i sitt arbete. Mot den bakgrunden förmodas de kunna ta egna initiativ till att pröva nytt och bidra till förändring.

Se inspirationsföreläsningen från träff 2

Lisa Malmberg

Forskningsledare (Tjänstledig)

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34