FOU Logotyp

Vinnova beviljar medel för noden för tjänstedesign

Nod för tjänstedesign blev 2018 beviljade medel för att utveckla och testa erbjudanden om hur kunskap om innovationsförmåga och utveckling kan överföras och nyttiggöras genom Vinnovas utlysning "Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018".

I samband med utlysningen skickade FoUiS ut en förfrågan till samtliga verksamheter som deltagit i den första nodträffen. Syftet var att höra om någon verksamhet var intresserad av att delta i en ansökan. Nod för tjänstedesign sågs som ett starkt exempel på den typ av erbjudande Vinnova var intresserade att stötta.

Medsökande

Flens kommun, Oxelösunds kommun och Verksamhets och Ledningsstöd (nu Regionservice) inom regionen var intresserade av att gå in som behovsägare, med andra ord vara med och definiera behov, utveckla och testa lösningar. Utvecklingsenheten inom regionen deltog också i ansökan utifrån sin roll i Nod för tjänstedesigns arbetsgrupp. Som stöd i projektet har vi också med oss Magnus Hoppe, universitetslektor i organisation och management och docent i företagsekonomi på Mälardalens högskola samt Stefan Holmlid, professor i design med fokus på tjänster från Linköpings Universitet.

Fem arbetspaket

I ansökan formulerades fem arbetspaket utifrån de insikter om noddeltagarnas behov som identifierats vid den första nodträffen.

  1. Att genomföra två nodträffar per termin med fokus på kunskapsfördjupning och erfarenhetsdelning.
  2. Utveckling av en digital plattform för metodbibliotek och erfarenhetsdelning mellan nodträffarna.
  3. Att ta fram och testa tre erbjudanden som fångar behov som inte kan mötas genom nodträffarna eller den digitala plattformen, exempelvis kunskapsfördjupning riktad mot ledare och chefer. Detta görs utifrån behoven som de tre behovsägarna; Flen, Oxelösund och Regionservice uttrycker.
  4. Sammanställning och rapportering, spridning av projektets resultat
  5. Akademisk spridning av arbetet och resultatet.

Arbetspaketen ska visa om noden fungerar som ett stöd för länets aktörer när det gäller att få nytta av användarcentrerad utveckling och tjänstedesign.

Projektet

Genom projektet kommer vi både kunna utforska hur noden kan möta och stötta mer specifika behov från noddeltagare och hur det generella stödet kan utvecklas och skapa ett bredare värde.

Projekttid och koordinering

Projektet pågår i två år fram till hösten 2020 och koordineras av FoUiS.

Vinnovas motivation för beviljande

 Ansökan beskriver ett projekt som syftar till att stärka och skapa förutsättningar för användningen av tjänstedesign i innovationsarbete. Detta genom att utveckla en plattform för lärande baserat på parternas erfarenheter inom tjänstedesign. Vidare presenteras en relevant problembild och har en intressant modell, där noden kan förväntas ha potential att bidra till delaktighet, samverkan och lärande i organisationer.

Projektet förefaller vara väl bemannat och organiserat för sitt syfte. Det bedömdes som positivt att de personer som deltar från respektive verksamhet har ansvar för innovation- och utveckling i sitt arbete. Mot den bakgrunden förmodas de kunna ta egna initiativ till att pröva nytt och bidra till förändring.

Se inspirationsföreläsningen från träff 2

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36