FOU Logotyp

Nära hälsa

Nära hälsa är ett långsiktigt utvecklingsarbete som ska leda till bättre hälsa, vård och omsorg för medborgarna i Sörmland, oavsett ålder.

Den nära vården har hälsan i fokus, arbetar proaktivt och utgår från individens behov, där samverkan mellan huvudmän är central. Sörmlands kommuner och region har tillsammans beslutat om att målbilden för nära vård snarare ska handla om Nära hälsa.

Mål

Målet med omställningen är att ge en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Det handlar också om att skapa förutsättningar för delaktighet.

Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen samt med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Principer för Nära hälsa

Länsstyrgruppen har gemensamt tagit fram ett antal principer för nära hälsa som kommer att genomsyra arbetet i Sörmland. Principerna för Nära hälsa är beslutade av NSV och är:

  • medborgarens behov,
  • samverkan,
  • tillit,
  • proaktivt,
  • kompetens
  • och digitalisering.översiktsbild principer för Nära hälsa i Sörmland

 

Övergripande områden

Länsstyrgruppen har även tagit fram tre övergripande områden som ska prioriterats i Nära hälsa arbetet:

  • Gemensamma rutiner/riktlinjer
  • Välfärdsteknik och Digitalisering
  • Kompetensförsörjning

Bakgrund

Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Omställningen handlar om att skapa en personcentrerad Nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. En vård som är av fortsatt hög kvalitet och effektivt möter den demografiska utvecklingen. Omställningen innebär att flytta fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är designat för människor och att vårdens tjänster ger stöd till ett gott liv med god hälsa.

Personcentrerat förhållningssätt

I Nära vård är det personcentrerade förhållningssättet en grundpelare vilket innebär att utgå från invånarens individuella förutsättningar, förmågor och behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. I Nära vård är hälsofrämjande och förebyggande insatser det mest effektiva för både individen och för samhället.

Förhållningssättet är personcentrerat i varje möte och digitala verktyg används där det är möjligt och önskvärt.

Ett arbetssätt i samverkan

Vården ses som en helhet där relationerna mellan vårdens och omsorgens olika delar, och med civilsamhället, utgör de allra viktigaste byggstenarna. På så vis kan hälso- och sjukvården formas på ett effektivt sätt. Nära vård kan beskrivas som ett arbetssätt i samverkan mellan regionernas primärvård, specialiserad vård samt kommunernas primärvård och omsorg.

Nya framsteg och utmaningar

Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. Idag lever befolkningen längre, mår bättre och många sjukdomar som för inte så länge sedan var dödliga kan vi nu bota och behandla. Idag är överlevnaden i våra stora folksjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt mer än dubbelt så hög jämfört med för 30 år sedan. Ungefär varannan invånare i Sverige lever med en eller flera kroniska sjukdomar och allt fler kan trots sin sjukdom leva ett bra liv. Framstegen har bidragit till mycket positivt, samtidigt som de också förändrat invånarnas behov och skapat nya utmaningar som tillgänglighet, bemötande och kontinuitet.

Komplexitet och samskapande

Att driva en förändring av arbetssätt i en så stor verksamhet som hälso- och sjukvården och omsorgen, med flera huvudmän, olika förutsättningar i olika delar av landet, många professioner, andra aktörer och där varje patientmöte är unikt, är att driva en omställning i komplexitet. Det är oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. Samskapande med dem som omställningen är till för, invånare, patienter, brukare och en tydlig målbild är självklara framgångsfaktorer.

Texten är tagen ifrån Handbok om att hantera komplexa system - Att driva omställning till Nära vård, SKR 2020.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 - 2023

Partner: Sörmlands kommuner och region

Kontaktpersoner:

Cajsa Åkerholm
cajsa.akerholm@fou.sormland.se
Tel 070-68 77 366

Karolina Ehnsiö
karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Tel: 070-699 06 03

 

Film om nära vård

En kort film som beskriver Nära vård och varför omställningen till Nära vård är nödvändig, hittar du på Nära vård | SKR