FOU Logotyp

Att skapa förutsättningar för Nära vård – Översyn av samverkansdokument

Hur skapar vi förutsättningar för att göra individen till en jämlik partner i sin vård och omsorg? Hur formulerar vi våra riktlinjer så de ger vägledning och tydlighet men ändå alltid sätter individens fokus främst? För att omställningen till en nära vård ska kunna genomföras behöver vi ha samsyn kring hur den framtida hälso-och sjukvården ska se ut.

Sedan mars finns en gemensam målbild för länets kommuner och Region Sörmland. Med utgångspunkt i måbilden ordnades i början av juni en ”kick-off” för översyn av de gemensamma överenskommelser, rutiner och riktlinjer som i dag finns för det gemensamma vård-och omsorgsarbetet i Sörmland. Många av dokumenten behöver revideras, vissa kanske kommer att försvinna och nya behöver komma till.

Dokument som stöd

Målet är att det ska finnas dokument som är ett stöd i arbetet och som genomsyras av grunden i den nära vården. Personcentrering är ett viktigt ledord och samtidigt en utmaning. Hur skapar vi förutsättningar för att göra individen till en jämlik partner i sin vård och omsorg? Hur formulerar vi våra riktlinjer så de ger vägledning och tydlighet men ändå alltid sätter individens fokus främst? Hur kan vi hitta sätt att verkligen jobba tillsammans på riktigt?

Workshop som start för arbetet

I slutet av augusti hölls en workshop med representanter från olika verksamheter samt invånare från länet. Syftet var att få ett brett perspektiv kring behov i olika verksamheter för att kunna jobba tillsammans med målbilden som utgångspunkt.

Underlaget från detta arbete har sedan gått vidare till nästa fas. Arbetet leds nu av länets närvårdskoordinatorer och har delats upp i två spår, ett för Hälso-och sjukvårdsrutiner och ett för överenskommelsen Trygg hemgång och effektiv samverkan. Till sin hjälp har de utvalda personer med bred kompetens och med representation från olika huvudmän. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under en längre tid men med kontinuerliga redovisningar till Länsstyrgruppen.

Gemensamma dokument

Målet är att ta fram gemensamma dokument som ska vara vägledande samt att identifiera behov av nya arbetssätt som i sin tur behöver utformas och testas. Det ska också tydliggöras hur och när dokumenten ska följas upp. Detta är viktigt både för att se att de följs och för att se om de gemensamma arbetssätten har önskad effekt i relation till Nära vård i Sörmland.

Cajsa Åkerholm

Processledare

E-post: cajsa.akerholm@regionsormland.se
Mobil: 076-785 7076

Karolina Ehnsiö

Projektledare Nära vård

E-post: karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03