FOU Logotyp

Var med och påverka utvecklingen till Nära vård i Sörmland!

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet som innebär att vården och omsorgen ska ha utgångspunkt i den enskilde individens egna resurser och behov.

För att kunna fokusera på rätt saker är det viktigt att veta vad du som är invånare i Sörmland tycker. Därför ber vi dig besvara en kort anonym enkät, senast den 8 december. Du besvarar bara de frågor du vill.

>Länk till enkät för invånare

Nära vård i Sörmland

FoU i Sörmland har i ett projekt i uppdrag att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i förändringen mot Nära vård, bland annat genom att arbeta fram en gemensam målbild.

Personcentrerat arbetssätt

Omställningen till Nära vård handlar om att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med utgångspunkt i ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär förändrade förhållningssätt och nya sätt att ge vård och omsorg. Fokus flyttas från organisation till relation, från individen som passiv mottagare till aktiv medskapare, från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån individens fokus, och från att vara reaktiv till att vara proaktiv och hälsofrämjande.

Samverkan

Nära vård bygger på en tät samverkan mellan många olika vårdaktörer. Primärvården är navet i den nära vården och samarbetar med andra delar av sjukhusvården, övrig specialiserad öppenvård, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen och socialtjänsten. Dessutom innefattar nära vård även andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv, till exempel föreningslivet.

Flexibel vård

Den nära vården är flexibel, digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Den kan vara mobil och möter och samverkar med individen där den är, både fysiskt och kognitivt.

>Läs mer om Nära vård nationellt och lokalt

Cajsa Åkerholm

Projektledare

E-post: cajsa.akerholm@fou.sormland.se
Mobil: 070-68 77 366

Karolina Ehnsiö

Projektledare

E-post: karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03