FOU Logotyp

Målbilden i Sörmland?

Under hösten 2021 genomfördes möten och samtal med olika målgrupper i olika forum för att få olika perspektiv till den nära vården och omsorgen i Sörmland och för sörmlänningen. Till exempel genomfördes dialogmöten med invånare i länet genom kommunernas anhörigcentrum, pensionärsrådet, funktionshinderrådet och levande bibliotek. Dessutom fanns möjlighet, både för invånare och för medarbetare inom Regionen och kommunerna, att ge synpunkter via sociala media. Regionens och kommunernas chefer, ledare och medarbetare har dessutom i olika forum, på olika organisatoriska nivåer, både fysiska och digitala, fått information om omställningen till Nära vård och också haft möjlighet att diskutera och ge synpunkter.

Den gemensamma målbilden för omställningsarbetet till en Nära vård i Sörmland 2035 antogs av NSV (Nämnden för socialtjänst och vård) i mars 2022 och är beslutad av länets samtliga huvudmän.

Bild som illustrerar målbilden en båge med symboler för ett hälsosamt liv samt tre gubbar i mitten, en blå, en grön och en röd.


Tillsammans genom delaktighet och samordning med individens fokus

Nära genom tillgänglighet och kontinuitet

God hälsa, vård och omsorg genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser


Vad kan nära vård innebära för sörmlänningen?

 • Det är lätt att komma i kontakt med vården på flera sätt.
 • Ofta förekommande vård finns nära, vård som behövs sällan kan det vara längre till.
 • Vården ges på nya sätt och andra platser.
 • Individen är delaktig i sin egen vård, behandling och kontroller.
 • Information om och för individen är samlad och överskådlig.
 • Individen får stöd med samordning av sin vård och omsorg

 

Vad kan nära vård innebära för medarbetaren?

 • Att ta tillvara patientens resurser och skapa förutsättningar för egenvård.
 • Att jobba förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med patienten.
 • Att arbeta i team tillsammans med patienten, medarbetare inom den egna verksamheten och inom andra verksamheter t ex annan huvudman samt från övriga samhället.
 • Att arbeta aktivt med att hitta nya och effektiva arbetssätt. Digitala hjälpmedel underlättar arbetet.

 

Vad kan nära vård innebära för organisationen?

 

 • Att chefer och ledare ger förutsättningar för att team kan skapas över huvudmannagränser.
 • Att satsningar görs långsiktigt, utvärderas och följs upp.
 • Att invånarperspektivet är i fokus och tas tillvara.
 • Att förutsättningar ges för hälsofrämjande förebyggande, och rehabiliterande arbete.

Cajsa Åkerholm

Projektledare Nära vård

E-post: cajsa.akerholm@fou.sormland.se
Mobil: 070-68 77 366

Karolina Ehnsiö

Projektledare Nära vård

E-post: karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03