FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nationella satsningen RSS Kvinnofrid. 

>Sammanställning av årsrapport RSS Kvinnofrid 2019 (pdf)

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet är att främja existerande samverkan samt öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Satsningen pågår 2018-2020.

Sörmlands arbete

Under första delen av 2019 genomfördes en fördjupad kartläggning. FoUiS besökte då länets kommuner för diskussioner om våld.  FoUiS mötte även representanter för det regionala arbetet mot våld från Regionen och Länsstyrelsen för att få deras bild av våldet i regionen.

Syfte med kartläggningen var att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov ur kommunernas perspektiv.  Frågorna berörde omfattning av ärenden, vilken samverkan som finns, systematiskt arbete med uppföljning och metoder, eventuellt förebyggande arbete samt hur man ser på lokala och regionala utvecklingsbehov.

Kartläggningen visade att

  • kommunerna har svårt att ge en heltäckande bild av det våld som medarbetare möter i kommunal verksamhet
  • små kommuner har svårigheter med att upprätthålla kompetens i en begränsad personalgrupp. Det ställer krav på samverkan för bred spetskompetens.
  • Systematisk Uppföljning (SU); behandlingsmetoder vid hedersrelaterat våld; samverkan med skola; och rutiner för att fråga om våld var gemensamma utvecklingsområden i flertalet kommuner.

Hösten 2019 och under 2020 genomförs SKR-projektet SU-Kvinnofrid.

RSS Kvinnofrid är en stödresurs i det arbetet. Två sörmländska kommuner har valt att vara med: Eskilstuna och Nyköping. Utvecklingsledarna inom RSS Kvinnofrid ska försöka använda erfarenheterna från projektet till att stödja arbetet med systematisk uppföljning i länets övriga kommuner.

>Länk till Systematisk uppföljning

>Länk till SU-kvinnofrid på SKR:s sida

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2018 - pågår

Partners:

Kontaktperson:
Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 015-541 40 35