FOU Logotyp

Suicidprevention

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin omätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Nationell suicidpreventiv konferens, den 10 september

Fredag den 10 september kl. 9.00-12.30 anordnar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en kostnadsfri digital konferens med temat Livsavgörande samverkan – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. >Inbjudan och anmälan

En kraftsamling & samverkansdag i Sörmland, den 17 september

Som uppföljning till den nationella konferensen, anordnar Region Sörmland tillsammans med FoU i Sörmland en digital konferens för inspiration och erfarenhetsutbyte kring suicidpreventivt arbete och samverkan mellan olika aktörer så som länets kommuner, verksamheter inom regionen, statliga aktörer och myndigheter, civilsamhället, brukarföreningar med flera. >Inbjudan och anmälan (PDF) 

För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa krävs samordning och samverkan mellan flera olika aktörer på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgärder inom ett flertal sektorer och verksamhetsområden.” Utdrag ur Överenskommelse insatser psykisk hälsa_2021, skr.se (PDF)

Projektets syfte

FoU i Sörmland har under år 2021 och 2022 en samordnare för länets kommuner i det suicidpreventiva arbetet. Under perioden har även kommunerna en kontaktperson/samordnare per kommun. Samordnaren från FoU i Sörmland och från Region Sörmland samordnar tillsammans arbetet med suicidprevention i kommunerna i länet.

Så samarbetar vi i Sörmland för att förebygga suicid

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att vi samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra. I Sörmland samarbetar regionen och länets kommuner samt andra aktörer för att sprida det suicidpreventiva arbetet så brett som möjligt. >Läs hela samverkanstexten - tillsammans minskar vi suicid (PDF)

Hjälp och stöd finns!

I broschyren Råd för psykisk hälsa har SKR samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utveckingsprojekt

Projektperiod: 2021-2022

Partner: Region Sörmland samt länets nio kommuner

Kontaktperson: Marie Wallin marie.wallin@fou.sormland.se,
tel 073- 950 14 89