FOU Logotyp

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande strukturer och måste ske i samverkan och genom samarbete.   

Det kan vara svårt för familjer med barn i behov av stöd att få en överblick av vad som sker och att veta vad som händer härnäst då man ofta har flera kontakter och processer igång. Det finns också en risk att stöd kommer för sent, att främjande och förebyggande åtgärder inte sätts in eller att flera professioner utför samma insatser.   

Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att genomföra ett utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn och unga, 0-18 år, i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och sitt välbefinnande. En viktig del av det är också att hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för barns bästa och på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.  

>Både Barnkonventionen och Agenda 2030 kommer att vara grundbultar i arbetet.

Gemensam målbild

Den gemensamma målbilden är att alla barn och unga i Sörmland ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. 

Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens hälsa.

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.  Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.  

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2021-2023

Kontaktpersoner:
Nettan Eliasson
nettan.eliasson@fou.sormland.se 
Tel:  073-974 38 22

Lisa Sund
lisa.sund@fou.sormland.se    
Tel: 070-020 95 70