FOU Logotyp

Fallpreventionsrådet

Ett råd för fallprevention startas under hösten 2018

Fallpreventionsrådet i Sörmland ligger i startgroparna och planeras starta hösten 2018. Rådet ska verka för att frågor om fallprevention uppmärksammas och för att ge verksamheterna stöd att säkerställa ett preventivt arbetssätt.

Rådets sammansättning ska spegla det multiprofessionella teamarbetet, olika verksamheter samt olika vårdformer. Rådet ska verka för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Många dör på grund av fall

Varje dag i Sverige dör fyra personer på grund av fallolycka, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Fallolyckor utgör ett av de största hoten mot äldres hälsa idag. Av personer som är 65 år eller äldre och bor i eget boende faller var tredje person minst en gång per år och bland personer över 80 år faller varannan, minst en gång per år. Bland äldre i särskilt boende är frekvensen för fall ännu högre. Fall och fallskador är vanligt inom slutenvården.

Stora samhällskostnader

Kostnaderna för samhället för fallolyckor hos äldre ligger på ca 11,1 miljarder, enligt uppgifter från Socialstyrelsen. En flytt till särskilt boende som kan skjutas upp ett år kan innebära en besparing på 500 000–1 000 000 kr för kommunen. Förebyggande arbete innebär stora ekonomiska vinster.

Otago balans och träning

Balanstest (pdf)

Fler sidor om fall och fallprevention hittar du på socialstyrelsen.se/fallolyckor

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 92