FOU Logotyp

Palliativa rådet

Ett länsgemensamt palliativt råd bildades 2006 med företrädare för sjukhusen, primärvården, kommunerna och sjukhuskyrkan.

Rådets huvuduppgift är att ansvara för att den palliativa vårdfilosofin överförs till berörda vårdgivare samt att utforma program för kvalitetsuppföljning. Insatserna ska bidra till att stärka den palliativa vårdens roll samtidigt som en mera rättvis vård säkras. En viktig del i arbetet är att utveckla samsyn och samordning av den palliativa vården i länet.

Länkar

Nationella riktlinjerna inom Palliativ vård (länk).

>>Palliativa rådets Handlingsplan 2019 (pdf)

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 92