FOU Logotyp

Genomförda aktiviteter

Utbildningsdagar hösten 2019
2019 års utbildningseftermiddagar genomfördes i oktober i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna.

Under oktober månad genomförde Palliativa rådet grundutbildning i Palliativ vård på tre platser i länet, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. I årets utbildning valde rådet att själva föreläsa om grunderna i palliativ vård med fokus på omvårdnadsåtgärder och symptomskattning vid palliativ vård. Utbildningen var mycket populär och platserna tog snabbt slut.

Anna Åström, distriktssköterska SSIH SträngnäsAnna Åström, distriktssköterska SSIH Strängnäs

Åsa Svensson Biträdande vårdenhetschef SSIH EskilstunaEva Karlsson och Åsa Svensson från SSIH Eskilstuna

TrycksårspunkterTrycksårspunkter

Jonas Smedbäck, sjuksköterska, specialist inom palliativ vård, MNSC Vingåker

PublikDeltagare

>Presentation palliativa rådets utbildningseftermiddagar

>Inbjudan till utbildning i palliativ vård och omsorg 2019


Palliation ABC

Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom.

Palliation ABC utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar och har följande innehåll:

 • Palliativ vårdfilosofi
 • Etik
 • Vad händer i kroppen i livets slutskede?
 • Kommunikation
 • Symtomlindring
 • Vårdmiljö
 • Närståendestöd
 • Barnet som närstående
 • Teamarbete
 • Svenska palliativregistrets kriterier
 • Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

Utbildningen har testats i region Västmanland och på SSIH Nyköpings lasarett.

Syftet med Palliation ABC

Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Ytterst är syftet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

Du hittar utbildningen på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php

Där skapar du ett personligt inloggnings-id och sedan är det bara att börja.

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR:

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
2019 års utbildningseftermiddagar genomfördes i oktober i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna.

Under oktober månad genomförde Palliativa rådet grundutbildning i Palliativ vård på tre platser i länet, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. I årets utbildning valde rådet att själva föreläsa om grunderna i palliativ vård med fokus på omvårdnadsåtgärder och symptomskattning vid palliativ vård . Utbildningen var mycket populär och platserna blev snabbt fulla.

>Presentation palliativa rådets utbildningseftermiddagar

>Inbjudan till utbildning i palliativ vård och omsorg 2019


2018

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar 2018 genomfördes i oktober och november på fyra orter. Temat var: Vad kan du göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Greger Fransson, läkare och registerhållare för Palliativa registret förelästep

En dag om palliativ vård genomfördes 2018 Den behandlade följande frågor: Vårdar du personer i livets slutskede? I den allt sjukare kroppen bor det en individ som fortfarande lever. Vad kan du och teamet tillsammans göra för att hjälpa personen att leva tills hen dör?