FOU Logotyp

Lagstöd och huvudsakliga målgrupper

I Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (2017:30, 2 kap, 7 §, HSL)[1] är det tydliggjort att barn som anhöriga/närstående ska beaktas:

”Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
   1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
   2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
   3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.”

I Region Sörmlands riktlinje[2] har definitionen breddats så barnet har tolkningsföreträde till vem som är närstående (tex. syskon, mor/farföräldrar, nära släkt/vänner, pojkvän/flickvän).

Det finns starkt stöd för barns rätt som anhöriga/närstående i Socialtjänstlagen  (2001:453, 5 kap, SoL) då det bland annat anges att:

”1 §   Socialnämnden ska
   1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
   2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
   3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.”

Rådets arbete utgår även från artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter[3]

Flera barn och unga har någon gång under sin uppväxt en anhörig/närstående som har en allvarlig svårighet, vilket kan påverka den ungas hälsa och skolresultat.  Inom ramen för sitt uppdrag kan förskola och skola ge ett betydelsefullt stöd till barn som anhöriga/närstående genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande.[4]


[1] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

[2]https://samverkan.regionsormland.se/contentassets/a117b6ff165344f5a6ada2615532289d/bilaga-6-riktlinje-landstinget-sormlands-ansvar-for-barnets-rattigheter-som-narstaende.pdf

[3] https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten

[4] https://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/skolan/