FOU Logotyp

Nationella riktlinjer – Vård och omsorg vid demenssjukdom.
Stöd för styrning och ledning

I de reviderade nationella riktlinjerna ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning. Riktlinjerna vänder sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Riktlinjerna finns tillgängliga på www.socialstyrelsen.se

I mars 2017 släpptes de reviderade riktlinjerna och det blev också startskottet för arbetet med att implementera dem i länet. En arbetsgrupp på fyra personer utsågs för att planera för det. Första steget var att göra en sk gap-analys för att stämma av inom vilka områden Sörmland behövde förbättra sig. Gap-analysen genomfördes i maj av arbetsgruppen tillsammans med medlemmarna i länets Utvecklings- och samarbetsgrupp för demensfrågor. Resultatet från Gap-analysen användes sedan som underlag i en work shop i mars 2018. Inbjudna till denna workshop var politiker, chefer, medarbetare och anhöriga. Det blev en intensiv dag med mycket aktivitet i rummet. Resultatet blev ett antal idéer som deltagarna från de olika kommunerna tänker jobba vidare med under året.

Har ni frågor kring anslutning till kvalitetsregistret SveDem kontakta utvecklingsledare Anita Segring, FoU i Sörmland

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36