FOU Logotyp

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.Vi kan även hjälpa till med annat som till exempel kartläggningar och inventeringar. Du kan läsa mer nedan om vilket stöd vi kan ge och även skicka en förfrågan om hjälp eller stöd.

Att vara ett stöd för verksamheterna ingår i vårt uppdrag >Läs mer

Forskning

F i FoUiS står för forskning. Forskningsprojekt handlar i grunden om att anta ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär huvudsakligen att man kritiskt granskar och undersöker olika företeelser utifrån vetenskaplig teori och metod, för att generera vetenskaplig evidens. Etiska aspekter är viktiga och tillhör god forskningssed. Forskningsarbetet på FoUiS utgörs till stor del av att följa och utvärdera insatser, processer och metoder som används i olika verksamheter. Forskningen bidrar på så sätt till verksamheternas utvecklingsarbete samtidigt som verksamheterna bidrar med kunskap och erfarenhet till forskningen.

Hur kan FoU hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i forskningsfrågor?

FoUiS stödjer verksamheter i olika forskningsprojekt inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Vi kan vara ett begränsat stöd under projektets alla faser. Du som är anställd i Region Sörmland kan även söka forskningsmedel och stöd i forskningsprojekt från Centrum för klinisk forskning.

Utveckling

U i FoUiS står för utveckling. Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet, genom exempelvis kompetenshöjande insatser. Det kan till exempel handla om att införa en ny metod som tagits fram genom forskning eller att på ett strukturerat sätt undersöka resultat av en viss insats, genom exempelvis att jobba med systematisk uppföljning. I ett utvecklingsprojekt ingår ofta att utvärdera dess utfall eller konsekvenser.

Hur kan FoUiS hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i utvecklingsfrågor?

Om du planerar eller har påbörjat ett projekt och är osäker på om det är ett utvecklingsprojekt just din idé handlar om, kontakta oss gärna för en diskussion.

FoUiS stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvecklingsprojekt och erbjuder även handledning/stöd under projektets alla faser. Vi hjälper verksamheten att utifrån projektidén formulera en avgränsad frågeställning och fungerar som ett bollplank i planeringen av lämpliga metoder för datainsamling och analys som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser.

Utvärdering

Det övergripande syftet med all utvärdering är att inhämta kunskaper som leder till lärande. Det kan till exempel handla om att ge underlag som främjar utveckling eller att kritiskt granska en verksamhet eller ett projekt genom att lyfta dess styrkor och utvecklingsområden. Det hör till utvärderarens roll att klargöra, dokumentera, väcka nya frågor och skapa nya idéer och synvinklar. Kontakta oss gärna för en diskussion kring funderingar och behöv av stöd.

Hur kan FoUiS hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård med utvärdering?

FoUiS stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvärderingsarbete och erbjuder även handledning/stöd under utvärderingens alla faser. Vi hjälper verksamheten att identifiera och formulera utvärderingens syfte och frågor och fungerar som ett bollplank i valet av lämpliga metoder för att beskriva och bedöma det som ska utvärderas och som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser. Vi har kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder.

Förfrågan om stöd till verksamheter

För att göra en förfrågan om stöd från FoUiS, fyll i formuläret. I formuläret presenteras utvärderingsidén i grova drag och en kontaktperson anges. FoUiS tar sedan kontakt för vidare samtal.

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01