FOU Logotyp

Utvärderingsstöd

Det övergripande syftet med all utvärdering är att inhämta kunskaper som leder till lärande. Det kan till exempel handla om att ge underlag som främjar utveckling eller att kritiskt granska en verksamhet eller ett projekt genom att lyfta dess styrkor och utvecklingsområden. Det hör till utvärderarens roll att klargöra, dokumentera, väcka nya frågor och skapa nya idéer och synvinklar. Kontakta oss gärna för en diskussion kring funderingar och behöv av stöd.

Hur kan FoUiS hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård med utvärdering?

FoUiS stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvärderingsarbete och erbjuder även handledning/stöd under utvärderingens alla faser. Vi hjälper verksamheten att identifiera och formulera utvärderingens syfte och frågor och fungerar som ett bollplank i valet av lämpliga metoder för att beskriva och bedöma det som ska utvärderas och som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser. Vi har kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder.