FOU Logotyp

RSS Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

RSS Äldre och kommunal hälso- och sjukvård ingår i kunskapsstyrningen för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och är kopplat till RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer).  Nätverket är en del av SKR:s medlemsstöd.

Syfte

Nätverkets syfte är att vara ett gemensamt forum för en äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård som baseras på kunskap. Nätverket ska flöda frågor mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

Nätverket ska präglas av öppenhet och en vilja att bidra tillsammans så att alla kommuner runt om i landet stärker sin förmåga att använda kunskapsbaserade metoder i mötet med invånaren. Nätverksträffarna ska bygga på relevanta frågor, och tid ska finnas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan representanterna från de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Nätverket är också ett stöd till SKR i utvecklingsarbete och intressebevakning på nationell nivå bland annat till regeringskansliet och dess myndigheter.

Fokusfrågor

Fokusfrågor för nätverket är:

  • Personal- och kompetensförsörjning och förutsättningarna för medarbetare och chefer.
  • Digitalisering, välfärdsteknik, medicinsktekniska produkter och hjälpmedel.
  • Omställningen till nära vård och omsorg
  • Sprida kunskapsbaserade arbetssätt inom äldreomsorg, såväl myndighetsutövning som verkställighet, och kommunal hälso- och sjukvård

Flöda information

Nätverket flödar även information och dialog kring aktuella frågor från Socialstyrelsens och andra statliga myndigheters frågor, relevanta överenskommelser som SKR har med Regeringskansliet, samt konsekvenser av utredningar och slutbetänkanden

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75