FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Presentation om SAMS för att förbättra placerade barns skolgång

210707

När barn blir placerade i familjehem eller HVB är det vanligt att de behöver byta skola. SAMS är ett stöd som ska underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola, så att placerade barn får en skolgång utan avbrott även vid ett skolbyte. Som ett komplement till stödet finns nu en presentation som kan vara till nytta när ni ska börja arbeta med SAMS. >Läs mer om SAMS


Inspireras av Faluns arbete med Skottlandsmodellen

210707

Socialstyrelsen och Skolverket följer 35 utvecklingsprojekt som alla försöker hitta arbetssätt för att erbjuda barn insatser i tid och på ett samordnat sätt. Nu finns en kort film om Faluns arbete utifrån Skottlandsmodellen. >Se filmen och läs om Skottlandsmodellen på Kunskapsguiden


Lägesrapport Individ och familjeomsorg 2021

210427

Socialstyrelsen redovisar tillståndet och utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten beskriver kostnadsutveckling och kompetensförsörjning inom områdena ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården, socialtjänstens arbete för våldsutsatta med mera. >Lägesrapporten (pdf)


Film: En tillvaro fri från våld

210225

En film som beskriver våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer.


RFMA-konferens den 18 mars

210118

Hur kan tidigt förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikaberoende och kriminalitet stärkas bland barn och unga. Denna RFMA-konferens tar plats via zoom den 12 mars och har fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras.>Inbjudan


Seminarium om spel, för dig som möter unga

210118

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för dem som har problem med sitt dataspelande och/eller spelar om pengar kan det få stora konsekvenser i livet. Seminariet webbsänds den 3 mars och ska öka kunskapen inom området och vänder sig till dig som möter unga 15-18 år i arbetet. >Inbjudan


Fler insatser behövs för bättre munhälsa och tandvård för placerade barn

201118

Placerade barn har generellt sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan än barn som inte är placerade. Det gäller både pojkar och flickor och yngre barn och tonåringar. Det behövs därför fler insatser för placerade barns munhälsa visar en ny analys från Socialstyrelsen – den första nationella studien på området.

>Läs hela pressmeddelandet och ladda ner rapporten


Studiepaket om samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

201110

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Paketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. (Text från Kunskapsguidens nyhetsbrev) >Studiepaket om samverkan kring placerade barn och ungas skolgång hos SPSM


Stöd för lärande om handläggning och dokumentation

201028

Socialstyrelsens diskussionsmaterial för arbetsgrupper är för övning av handläggning av barnärenden. >socialstyrelsen.se


Ny studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvariga

201027

Studiehandledningen är en del i Socialstyrelsens samlade stöd för yrkesintroduktion i den sociala barn - och ungdomsvården och består av yrkesintroduktion, Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig samt yrkesintroduktionsprogram med läshänvisningar. >Läs mer på kunskapsguiden.se


En litteraturöversikt - interventioner för att informera barn

201023

Forskning visar att barn till sjuka föräldrar själva har en ökad risk för psykisk ohälsa eller framtida hälsoproblem. Fem forskare har gjort en litteraturöversikt över interventioner som syftat till att informera barn om deras föräldrars sjukdom. Läs mer på >Nka.se


Nationell kartläggning av barnhälsovården

201013

Nu är socialstyrelsens kartläggning av barnhälsovården publicerad. kartläggningen genomfördes i mars 2020 och ger en bild av hur det såg ut strax innan covid-10. Fokus ligger på uppdrag, resurser och insatser.  >Läs kartläggningen på socialstyrelsen.se (pdf)


Enkät om barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

201013

Du som intresserar dig för utveckling inom BUP och heldygnsvård har nu chansen att påverka genom att svara på en enkät. Enkäten vänder sig i första hand till barn och unga 16-25 år, men även till dig som arbetar inom BUP:s heldygnsvård eller som forskar inom området.  >Du hittar enkäten på SBU.se


Webbutbildning - samtal med unga som är nya i Sverige

200929

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram ett utbildningspaket för yrkesverksamma som möter som är nya i Sverige. Utbildningen ger dig som möter unga i din profession konkreta verktyg för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.  >Läs mer på mucf.se


Ny systematisk översikt

200929

SBU har gjort en systematisk översikt om stöd till unga som ska flytta till ett självständigt liv efter social dygnsvård. Syftet är att undersöka om stöd till dessa har positiva effekter för deras framtida livssituation. >Läs publikationen på sbu.se


Nytt stöd i handläggning och dokumentation för socialsekreterare

200920

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stödet vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.Texten kommer från >Kunskapsguiden.se där du också hittar mer information.


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


 

Nya regler för att hindra barnäktenskap

Den 1 juli 2020 stärktes lagen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat infördes reseförbud i LVU som ska skydda barn från att föras utomlands. Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad om de nya reglerna. (text från kunskapsguiden) >Läs mer på socialstyrelsen.se (pdf)


Ny rapport: Ungas frågor om droger

Tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9. Det visar en ny rapport från CAN om ungas frågor om droger.Rapporten innehåller både frågor och svar kring drogsituationen i Sverige och exempel på frågor som kommit till Drugsmarts anonyma frågefunktion. (text från Kunskapsguiden) >Läs mer på CAN.se


Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

200818

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till att andelen personer med depressioner och ångest nu ökar även uppåt i åldrarna. >Läs mer på kunskapsguiden.se


Nytt stöd för Socialtjänsten

200818

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för socialtjänsten i samband med att de ska välkomna ett barn till ett möte. >www.socialstyrelsen.se


Nytt tema introducerar handläggningsprocessen

200602

Kunskapsguiden har fått ett nytt tema som ger en introduktion till de olika stegen i handläggning av ett ärende. Temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum ingår i vårt kommande mer omfattande stöd för yrkesintroduktion. >Gå till temat på Kunskapsguiden


Så har Socialstyrelsen utvecklats med barnkonventionen

200602

Nu har vi rapporterat vårt interna arbete med myndigheternas kunskapslyft om barns rättigheter. Sammantaget har arbetet lett till ett ökat internt stöd och bättre kunskaper i etiska, juridiska och praktiska frågor utifrån konventionen. >Läs mer i rapporten Kunskapslyft för barnets rättigheter (pdf)


Förlängt uppdrag till Barnafrid om hedersrelaterat våld och förtryck

200416

Regeringen har idag beslutat om att förlänga ett uppdrag till Barnafrid vid Linköpings universitet. Uppdraget rör ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus. Förlängningen beror på spridningen av det nya coronaviruset. >Läs mer


Podcast om tidiga tecken i barn och ungdom hos tungt kriminella med psykisk ohälsa
200416

En klar majoritet av alla tungt kriminella lider av psykisk ohälsa. Diagnoserna varierar och kan vara allt från bland annat missbrukssjukdomar till depression, ADHD och psykopati.

Men när i livet börjar vanligen problemen? Vilka barn och ungdomar ligger i riskzonen? Vad kan göras för att få stopp på en sådan utveckling? Vilka medmänniskor är viktigast och hur ska en anhörig, vän eller bekant egentligen agera? Det är frågor som Rättsmedicinalverkets kvalificerade analytiker inom rättspsykiatri, Niklas Långström, ger svar på i podden.  >Lyssna på podden


Två nya IVO-rapporter som rör Barn och unga-området
200309

Sociala barn- och ungdomsvården:  Slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården S2019/01922/FST. >Läs rapporten

Barn riskerar att bli utan stöd och hjälp: En regional tillsyn av våld i nära relationer vid 13 kommuner och 7 barnkliniker i Mellansverige. >Läs rapporten


Hur kan vi hjälpa barn i familjer med missbruk?

200116

Hur ser stödet till barn i familjer med missbruk ut i dagsläget?

Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, presenterar sin sextonde rapport om hur stödet till barn i familjer med missbruk ser ut lokalt
>Inbjudan till Nyköping den 11 feb
>Inbjudan till Flen den 11 feb
>Inbjudan till Torshällla den 12 feb


Ny fokusrapport från C.A.N

191118

Under de senaste 20 åren har debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. Det framgår av CAN:s nya fokusrapport ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019”.
>Läs hela rapporten och CAN:s nyhetsbrev


Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? - Resultat från en systematisk litteraturöversikt

191108

Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. >Läs mer på CAN


Yngre dricker mer sällan än äldre

191015

Gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan äldre (65-85 år) i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Däremot dricker de yngre sig berusade i högre utsträckning. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018, visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i Sveriges befolkning under 2000-talet. Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

>Läs rapporten på can.se


När datorspelandet blir problematiskt - gaming disorder hos barn & unga

190930

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna >Läs mer (pdf) 


YouTube-film om gaming disorder

Forskaren Jenny Rangmar presenterar vad kunskapsöversikten om gaming disorder innehåller och varför man ska läsa den. Filmen avslutas med en påannons för seminarierna 5 september på Folkets Hus i Göteborg och 19 september på Högskolan Väst i Trollhättan.


Junis rapport 2019: Fråga alla!

Bild på rapporten, en glad liten flicka och texten Fråga alla!

Varje år släpps Junis kommunrapport, som baseras på vår undersökning om vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Kommunrapporten redovisar hur många barn som får stöd och hjälp, samt vilka stödinsatser som erbjuds. Rapporten innehåller även reportage, aktuell forskning och goda exempel. 2019 års rapport heter Fråga alla! >Rapporten på juni.se

SBU kartlägger

Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom­förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga. Denna kartläggning är en av flera som undersöker kunskapsläget för specifika grupper som utreds eller får en insats inom socialtjänsten. SBU har sedan 2009 ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga var det finns vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg.

Rapporttypen SBU Kartlägger är i första hand SBU:s sätt att lyfta var det finns behov av mer forskning. Denna information riktar sig i huvud­sak till forskningsaktörer, det vill säga lärosäten och forskningsfinansiärer. SBU Kartlägger utgör alltså inga riktlinjer för hälso- och sjukvård eller socialtjänst och är heller inte avsedd att ersätta eller komplettera Socialstyrelsens nationella riktlinjer. >Rapporten på sbu.se