FOU Logotyp

Placerade barns och ungas hälsa

Barn och unga som placeras för vård utanför det egna hemmet har som grupp betraktat en sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn. Den generella hälsovården, det vill säga barnhälsovården, elevhälsan och tandvården, når inte ut till den här gruppen i samma höga omfattning som den når andra barn.

Sedan april 2017 gäller en ny lag om landstingets skyldighet att erbjuda barn och unga personer 18–20 år en hälsoundersökning inklusive tandundersökning i anslutning till placering. Samtidigt infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämnden ska underrätta landstinget när ett barn eller en ung person 18–20 år placeras för vård utanför hemmet, så att landstinget får kännedom om detta.

Lag om hälsoundersökning av barn och unga

Den 15 april 2017 trädde lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ikraft. Den säger att landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska erbjuda hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

Samtidigt infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att socialnämnden vid behov ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person (18–20 år) i anslutning till placering, ska erbjudas en hälsoundersökning.

Samverkan för att fånga upp vårdbehov

Bakgrunden till de nya bestämmelserna och att NSV vill följa arbetet med hälsoundersökningarna är att barn som placeras utanför det egna hemmet, som grupp betraktat, har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De nås heller inte av erbjudanden om förebyggande hälsovård i samma omfattning som andra barn. En god samverkan mellan landstinget och kommunerna kring hälsoundersökningar kan fånga upp försummade hälso- och sjukvårdsbehov samt tandvårdsbehov som dessa barn kan ha. Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga i Sörmland. 

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga i Sörmland >Översiktsrapport 2019:2 (pdf)

Hälsoundersökningar/läkarundersökningar vid placeringar

Se meddelandebladet till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF FS 2019:19) om hälsoundersökningar. Meddelandebladet innehåller förtydligande runt olika typer av hälsoundersökningar och läkarundersökningar. >socialstyrelsen.se (pdf)

Här på Socialstyrelsens och SKRs hemsida, kan du läsa mer om placerade barn och deras hälsa:

Placerade barns hälsa, SKR >Länk

Placerade barn och unga, Socialstyrelsen >socialstyrelsen.se

Kontaktuppgifter hälsoundersökningar i annat län

Här finns kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i respektive region inklusive tandvården. Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKR. >SKR.se

Samverkansrutin hälsoundersökning

Samverkansrutin BUP socialtjänst