FOU Logotyp

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som främjar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans till exempel brukare och personal, patienter och personal, brukare och beslutsfattare eller personal och chefer.

Syftet är att stärka engagemang och inflytande över vardagen. Delaktighetsmodellens idé är att främja en jämlik dialog kring gemensamma teman, intressen och frågor att lösa tillsammans. Syftet är även att möjliggöra att brukare/patienter kan träna på att uttrycka sin åsikt. Delaktighetsmodellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära brukarinflytande och delaktighet. Modellen kan även användas som ett konkret verktyg för användardriven verksamhetsutveckling exempelvis i tjänstedesign.

Delaktighetsmodellen kan användas i alla typer av verksamheter där exempelvis personal och stödanvändare delar en vardag eller har någon form av samverkan. I Sörmland finns det i utbildade vägledare inom LSS och socialpsykiatri. Nationellt används modellen även inom äldreomsorg och skola, både vid kommunal- och privatverksamhet samt inom hälso- och sjukvården. I Sörmland finns det utbildade vägledare som arbetar som exempelvis verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare, stödpedagog och baspersonal.

Delaktighetsslingor

Modellen innebär att delaktighetsslingor genomförs. En slinga består av en serie samtal (för mer information se https://www.fou.sormland.se/media/1694/informationsfolder_delaktighetsmodellen.pdf ). En slinga leds av två utbildade vägledare, ett så kallat vägledarpar. Anmälan sker därför i par, där två personer ska utföra delaktighetsslingor tillsammans, både under utbildningen och framöver när modellen implementeras. Brukare/patienter ska inte vara i beroendeställning till vägledarparet, därför håller vägledarna slingor i en annan grupp än den där de själva arbetar

FoUiS erbjuder information om delaktighetsmodellen, utbildar vägledare samt erbjuder kontinuerligt stöd till utbildade vägledare.

Läs mer om delaktighetsmodellen: Informationsfolder DMO (pdf)

Att starta upp arbetet med delaktighetsmodellen (pdf)

Utbilda vägledare digitalt – Mars 2022

I mars 2022 finns chansen att utbilda vägledare digitalt! Deltagarna får tillgång till en digital portal med inspelade föreläsningar och material. De inspelade föreläsningarna varvas med fem digitala halvdagsträffar i Teams. I utbildningen ges teoretisk kunskap om brukarinflytande och delaktighetsmodellen samt handledning. Vid den avslutande träffen medverkar även chefer. Mellan träffarna genomför deltagarna en delaktighetsslinga i verksamheten.

>Mer information om väglerdarutbildningen - delaktighetsmodellen (pdf)

Förberedelser

Vägledarutbildningen kräver förberedelser. Vägledarnas chef ansvarar för att boka samtliga träffar i verksamheten där respektive vägledarpar genomför en delaktighetsslinga. Slingan genomförs mellan utbildningsträffarna i mars. Information om förberedelser och vilka träffar som ska bokas ges till chefer i god tid innan kursstart.

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Mobil: 073- 950 14 89

Liv Nordström - Tjänstledig

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se