FOU Logotyp

Funktionshinder

Tillgänglig information om Corona

På Myndigheten för delaktighet delar de tillgänglig information om covid-19 och smittspridningen. www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/

Tillgänglig information på FUB:s sida:www.fub.se/nyheter/lattlast-om-corona-viruset-fran-inre-ringen-och-fub/

Bildstöd och film

På Riksförbundet DHB finns ett bildstöd för att minska smittspridning:>bildstöd från dhb.se

Camilla Ehrlund, utvecklare inom AKK, område funktionshinder, vid Eskilstuna kommun har tagit fram ett bildstöd: >Bildstödet (pdf)

Webbplatsen Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation har tagit fram nedanstående bildstöd om Corona viruset: >Bildstöd från Papunet (pdf)

På webplatsen kognitivt stöd finns en svensk version av WHO:s bildstöd för handtvätt: >WHO:s bildstöd för handtvätt

1177 har tagit fram en instruktionsfilm för hur man tvättar händerna www.1177.se

______________________

Delta i samhället trots funktionsnedsättning

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. Landstinget har ett särskilt ansvar för specialistinsatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

FoU i Sörmland uppdrag inom funktionshinderområdet är att stödja kommunernas och landstingets arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det kan vara projekt som drivs av utvecklings- eller forskningsledare på FOUiS eller projekt där FoUiS finns med som stöd.

FoUiS genomför också kompetenshöjande aktiviteter i form av kurser, seminarier och workshops. Temat för aktiviteterna bygger på behov som framförts från verksamheterna t.ex. genom nätverksgrupper.

Intressant just nu

Ny artikel om hälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ett mål för den svenska folkhälsopolitiken är jämlikhet i hälsa för olika grupper. Det är allmänt känt att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har olika hälsoproblem. Att stimulera till en hälsosam livsstil är därför viktigt. Få studier har undersökt hur hälsofrämjande insatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar upplevs.

Syftet med studien var att utforska boendes, personals och rehabiliteringspersonals erfarenheter av hur en hälsofrämjande intervention påverkar matvanor och fysisk aktivitet hos personer som bor i en gruppbostad samt arbetssättet hos personal som arbetar i gruppbostaden.

>Semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med fem boende, sex personal och fem rehabiliteringspersonal. Gruppdiskussionerna analyserades med innehållsanalys separat för varje grupp. Fyra olika kategorier beskrev boendes, personals och rehabiliteringspersonals erfarenheter.

Resultaten tyder på att implementeringen av en hälsofrämjande profil i gruppboenden skulle kunna underlättas genom att inkludera personer med intellektuella funktionsnedsättningar som aktiva parter under hela processen.

Ursprungligt abstract finns här https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1744629519874970. För att läsa artikeln i sin helhet krävs tyvärr inloggning.

PS: kontakta författaren om du vill läsa mer. oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström - Tjänstledig

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37