FOU Logotyp

Missbruk och beroende

Inom missbruk och beroendeområdet arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården med kunskapsutveckling inom området utifrån en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt. 

Huvudansvarig för området är Elisabeth Björk Andersson, utvecklingsledare.

Nätverk

Elisabeth ingår i SKR:s nationella nätverk för frågor som rör missbruk och beroende – BIRK nätverket (läs mer under fliken Nationellt nätverk).

Andra regionala nätverk som Elisabeth ingår i är DROGSAM – ett regionalt nätverk för samverkan som samordnas av Länsstyrelsen, Beredningsgrupp psykiatri (BGP) som är en del i RSS strukturen.

Handlingsplan, 13-29 år och det fortsatta regionala arbetet

I december 2018 antog SKR en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. För att underlätta implementeringen av handlingsplanen besöker SKR under 2019 länen för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen för att initiera implementering på lokal och regional nivå. Länsdialogen i Sörmland gick av stapeln den 8 oktober i Katrineholm och samfinansierades med Länsstyrelsen. Dagen riktade sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region.

Det fortsatta arbetet samordnas av länssamordnare Karin Dahlqvist Claesson, regionen, under Uppdrag psykisk hälsa. Länk till sidan psykisk hälsa 

Prioriterade aktiviteter för Sörmland under 2020 vilka arbetades fram vid Länsdialogens workshop;

  • Kartläggning på arbetssätt mellan kommun/region för arbete med barn/ungdomar upp till 18 år
  • Se över/revidera överenskommelser mellan Kommun/region för vuxna över 18 år
  • Gemensamma kompetenssatsningar gällande barn/unga för olika yrkesverksamma/verksamheter som möter målgruppen inom kommunen och regionen
  • Vad saknas/vilken kunskap behövs – var/inom vilket/vilka saknas det kunskap? Kartläggning för att ta reda på detta.
  • Fortsätta att utveckla en modell för tidiga, samordnade insatser barn och unga

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11