FOU Logotyp

ANDT

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Med utgångspunkt i nationella ANDT-strategin, har en regional ANDT strategi med åtgärdsprogram arbetats fram i bred samverkan mellan centrala aktörer i länet. Strategin beräknas antogs hösten 2018. FoUiS har aktivt deltagit i detta arbete. FoUiS medverkar i DROGSAM - ett regionalt nätverk för samverkan under ledning av Länsstyrelsen.

Film om ANDTS - Ungdomar är ANDTS-ambassadörer

2019 hade 16 ungdomar i Sörmland ANDTS-förebyggande arbete som inriktning under sin feriepraktik.

Läs mer om ANDT på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om ANDTS på Socialstyrelsens hemsida

Läs mer om ANDTS på folkhälsomyndighetens hemsida

En samlad strategi för ANDT

Rapport över länsstyrelsens ANDT-arbete 2018

Rapport till regeringen om lokalt och regionalt ANDT-arbete

OM du vill få ett helhetsgrepp kring ANDT arbetet som pågår regionalt och lokalt i landet samt länsstyrelsens uppdrag, läs:

>Rapport över länsstyrelsens ANDT-arbete 2018