FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Psykisk hälsa och suicidprevention - lägesrapport 2020

210427

Folkhälsomyndigheten har publicerat en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga aspekter av utvecklingen. >folkhalsomyndigheten.se


Handbok i brukarinflytande

210122

NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) lanserade nyligen en handbok i brukarinflytande. Det är ett metodstöd från brukarrörelsen till dig som vill organisera ett systematiskt arbete för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. >till boken och lanseringen


Webbinarium om nära vård och psykisk hälsa

210120

SKR bjuder in till seminariet som har syftet att presentera förslagen om insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. >Läs mer och anmäl


Jönköpings läns lanseringskonferens - psykisk ohälsa

201030

Jönköpings län arrangerade en regional lanseringskonferens kring VIP-program utifrån frågeställningar som:

Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem och riktlinjer till övriga kunskapsstöd?

Konferensen och en hel del material/filmer finns tillgänglig att se på >www.lanseringvipsydostra.se


Rapport om individbaserat stöd till arbete (IPS)

201027

Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få anställning. Lmer om publikationen och ladda ned den på >sbu.se


Ny översyn av nationella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom

201027

I den nya översynen avråder Socialstyrelsen exempelvis från det antidepressiva läkemedlet Esketamin och metoden Brief Child and family phone interview. Läs mer om de uppdaterade riktlinjerna på >Kunskapsguiden.se


Delrapport: överenskommelse psykisk hälsa 2020

201013

SKR:s rapport visar bland annat att delar av arbetet har ställts om på grund av covid-19 och att det resulterat i ökad delaktighet som på vissa sätt ökat tillgängligheten.

>Läs mer på skr.se


Våga tala om psykisk ohälsa!

200901

Psykisk ohälsa som många gånger som en del av åldrandet och uppmärksammas inte av den äldre personen själv, av anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal.  ”Våga tala om psykisk ohälsa!” är en broschyr från Socialstyrelsen om att inleda ett samtal. Tidig hjälp och behandling bidrar till ökad livskvalitet hos drabbade och anhöriga. >Broschyren Våga tala om psykisk ohälsa! hos Socialstyrelsen


Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

200819

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till att andelen personer med depressioner och ångest nu ökar även uppåt i åldrarna. >Läs mer på kunskapsguiden.se


Medel för suicidprevention genom tidig upptäckt

200424

Cirka 85–90 procent av de som tagit sitt liv har haft någon form av kontakt med hälso- och sjukvården under de två år som föregick självmordet. Alla delar av hälso- och sjukvården har en viktig uppgift i arbetet med suicidprevention genom att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och risk för suicid.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid. Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska kunna stärkas.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 3 miljoner kronor under 2020, 3 miljoner kronor under 2021 samt 3 miljoner kronor 2022. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022 och en delrapportering av uppdraget ska ske årligen senast den 30 november. >Läs mer på regeringen.se

>Gapanalys - kunskapsstöd för suicidprevention inom h o s och soc (pdf)


Psykisk hälsa i kristider - stödlista

200415

Under ett par veckor har SKR:s Uppdrag psykisk hälsa samlat myndigheter och organisationer för ”Psykisk hälsa i kristider” i en stödlista.

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan! I stödlistan finns kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. Listan har tagits fram i gemensamt arbete med ett stort antal andra organisationer och uppdateras löpande. Stödet är indelat i följande grupper: barn 0-12 år, ungdomar 12-25, vuxna samt äldre. >Stödlistan


Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom
200326

Webbsändning.  >Se webbsändningen här


KONFERENS: Beroende och samtidig psykisk ohälsa -  hur kan vården utvecklas
200309

Socialstyrelsen redovisade i november en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen har fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnar RFMA denna konferens.
Tid: Måndagen den 25 maj 2020, kl. 9.30 – 16.00. >Läs mer


Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

191220

Mer än hälften av de som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser fick även vård för en eller flera psykiatriska diagnoser. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. >Läs mer


Unga med attityd 2019 - Hälsa, fritid och framtid

190909

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar den tredje delrapporten i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) stora studie av ungas attityder och värderingar. >Läs mer på kunskapsguiden.se


Ny skrift från SKR - God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?

190909

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans. Fokus för skriften är vad personal inom vård och omsorg bör tänka på i komplexa situationer. >Ladda ned skriften


Våga tala om psykisk ohälsa!

190027

Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns socialstyrelsen.se (pdf)

 


Samlad rapport om psykisk hälsa

Folkhälsomyndighetens samlade rapport om utveckling på området psykisk hälsa hittar du på kunskapsguiden.se

Framsidan från rapporten Psykisk hälsa och suicidprevention

Rapporten ger en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.