FOU Logotyp

Systematisk uppföljning

Att följa upp sin verksamhet på ett systematiskt sätt innebär att samla in data om verksamheten för att sedan analysera resultatet och göra förbättringar utifrån det som kommit fram. Det är en viktig beståndsdel i ett kunskapsbaserat arbetssätt. Och det är inte särskilt svårt eller komplicerat!

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa individer och om att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika nivåer: i det direkta arbetet med individer (individuell uppföljning), på verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning) och på nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning).

Vad betyder systematisk uppföljning?

Systematisk betyder att man gör något organiserat, planenligt och regelbundet

Uppföljning innebär att man noga följer hur något utvecklar sig för att eventuellt kunna ingripa och göra något bättre

Systematisk uppföljning kan göras ur många olika perspektiv, till exempel med hjälp av:

  • Målgruppsanalyser
  • Uppföljning av verksamhetsmål
  • Uppföljning av volymer, kostnader och budget
  • Att följa händelseutvecklingen i ett projekt för att se om det leder till de mål eller resultat man satt upp
  • Att följa upp utfallet för de individer som får insatser inom sociala välfärdstjänster
  • Öppna jämförelser
  • Kolada

FoUiS stöttar gärna verksamheterna i att utveckla systematisk uppföljning, på olika sätt. När det gäller den individbaserade systematiska uppföljningen finns flera sätt att arbeta. Samla data i Excel, använda Socialstyrelsens verktyg för registrering (SU-reg) eller något webbaserat enkätinstrument.  Om din verksamhet står inför utmaningar som rör systematisk uppföljning, kontakta oss så hjälper vi till.

 

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35

Stödmaterial