FOU Logotyp

Nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys

Det nationella nätverkets syfte är att vara ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och SKR, i frågor som rör regionalt stöd till kommunerna i användningen av Öppna jämförelser (ÖJ) och andra nyckeltal för uppföljning, analys och kunskapsutveckling syftande till förbättringsarbete inom socialtjänsten.

Mer information om SKR:s arbete med systematisk uppföljning hittar du på: skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten

Regionala representanter

Två utvecklingsledare från FoUiS är utsedda av den regionala stödstrukturen i länet att representera i nätverket.

De regionala representanterna är en del av den nationella kunskapsstyrningen inom systematisk uppföljning och

  • företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att ta tillbaka och förankra principiellt viktiga frågor med den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att sprida vidare information från SKR till kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för ett sörmländskt nätverk med utsedda representanter från alla kommunerna

Mötesplats för informationsutbyte

Nätverket ska bland annat fungera som mötesplats för informationsutbyte mellan kommunerna . Ett annat syfte är att genom stöd och inspiration vara en hjälp till SU-team i deras arbete med systematisk uppföljning på individnivå.ätverket har återkommande träffar där framförallt frågor om systematisk uppföljning och analystas upp.

Nätverket är nod i den nationella kunskapsstyrningen gällande systematisk uppföljning och analys