FOU Logotyp

Nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys

Det nationella nätverkets syfte är att vara ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och SKR, i frågor som rör regionalt stöd till kommunerna i användningen av Öppna jämförelser (ÖJ) och andra nyckeltal för uppföljning, analys och kunskapsutveckling syftande till förbättringsarbete inom socialtjänsten.

Mer information om SKR:s arbete med systematisk uppföljning hittar du på: skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten

Regionala representanter

Två utvecklingsledare från FoUiS är utsedda av den regionala stödstrukturen i länet att representera i nätverket.

De regionala representanterna är en del av den nationella kunskapsstyrningen inom systematisk uppföljning och

  • företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att ta tillbaka och förankra principiellt viktiga frågor med den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att sprida vidare information från SKR till kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för ett sörmländskt nätverk med utsedda representanter från alla kommunerna

Mötesplats för informationsutbyte

Nätverket ska bland annat fungera som mötesplats för informationsutbyte mellan kommunerna. Ett annat syfte är att genom stöd och inspiration vara en hjälp till SU-team i deras arbete med systematisk uppföljning på individnivå. Nätverket har återkommande träffar där framförallt frågor om systematisk uppföljning och analys tas upp.

Nätverket är nod i den nationella kunskapsstyrningen gällande systematisk uppföljning och analys