FOU Logotyp

Utbildning

FoUiS kan erbjuda verksamheter som är i startgroparna eller redan har kommit igång med systematisk uppföljning på individnivå olika typer av stöd.

  • Systematisk uppföljning en grundutbildning enligt SKR:s koncept. Utbildningen består av två tillfällen där verksamheterna arbetar med ett eget utvecklingsområde. Första dagen innehåller en introduktion till SU, presentation av några verktyg samt stöd i att hitta och avgränsa frågeställningen. Efter första utbildningstillfället samlar verksamheten in och sammanställer uppgifter som svarar mot frågeställningen. Under det egna arbetet erbjuds handledning. Andra utbildningstillfället handlar om hur det går att analysera det uppnådda resultatet.
  • Systematisk uppföljning handledning för team som påbörjat ett arbete. Det finns möjlighet att få stöd i frågeformulering, verktygsanvändning och analys av material.
  • FoUiS kan även konsulteras för planering av analysdagar i samband med verksamhetsuppföljning.

Exempel på former av systematisk uppföljning

  • En form av systematisk uppföljning är målgruppsanalys. Handläggare sammanställer sin information om de individer som får en viss insats. En målgrupp kan vara alla som får ekonomiskt bistånd, alla placerade barn eller alla som får boendestöd. Analysen av insatserna till målgruppen ger insikter om faktiska förhållanden och kunskapsluckor.
  • En annan form av systematisk uppföljning är om länet har en gemensam fråga som ska belysas som tiden för nattfasta eller hälsoundersökningar hos placerade barn.
  • Inom äldrevården skulle en målgruppsanalys av personer som får larm kunna ge en djupare kunskap att jobba vidare med

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64