FOU Logotyp

Nod för tjänstedesign i Sörmland

Flera verksamheter i Sörmlands kommuner och i regionen har på olika sätt sedan 2013 använt tjänstedesign i ett stort antal projekt. Våren 2018 fick FoU i Sörmland i uppdrag av Länsstyrgruppen att etablera en nod för tjänstedesign i länet.

Noden är pausad fram till maj 2021 då nytt beslut kommer att tas.

Personer som är intresserade att delta i nätverk kring tjänstedesign hänvisas till Innovationsguidens återkommande nätverksträffar. Länk till info om nätverket

Nodens syfte

Nodens syfte är att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign för att stärka användarnas (brukares/patienters/medarbetares etc.) delaktighet* och för att samla erfarenheter och kompetens som vuxit fram under dessa år.

Förhållningssätt och metod för samverkan

Tjänstedesign används som ett förhållningssätt och en metod för att stötta ökad samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter i ett personcentrerat arbetssätt.

Deltagare

I noden deltar personer från olika verksamheter i länets kommuner och region oberoende av förvaltning. Gemensamt för dem som deltar är att de tidigare deltagit i utvecklingsprojekt och utbildning där tjänstedesign har varit metod. De kan också i sin yrkesroll aktivt bidra i utvecklingsarbete och spridning av ett användardrivet förhållningssätt och tjänstedesign.

Bakgrund

Insikten att det krävs mer än kunskap i metoder och verktyg för att få till ett kontinuerligt utvecklingsarbete som utgår från reella användarbehov var grunden till att noden startades. Även de erfarenheter som gjorts i de många tjänstedesignrelaterade projekt som tidigare genomförts i länet, hade stor betydelse.

Genom samverkan i noden delas erfarenheter och kompetens som finns i länets verksamheter. Tillsammans identifierar vi utmaningar och bygger varandras förmåga att komma igång och fortsätta driva utveckling utifrån användarnas perspektiv och behov. Varje verksamhet driver sina egna projekt men kan finna stöd hos kollegorna i noden.

Aktiviteter och planering

Varje termin erbjuds två träffar med fokus på erfarenhetsdelning och fördjupning av kunskap om tjänstedesign. Noden kan också erbjuda olika aktiviteter baserade på de behov deltagarna i noden har för att kunna driva och sprida den här typen av utvecklingsarbete. En arbetsgrupp planerar och leder nodens aktiviteter. Till sitt stöd har de en styrgrupp. De aktiviteter som erbjuds bygger på engagemang från deltagarna, någon bidrar med sin kompetens för att stötta någon annan.

Arbetsgruppen består av

Anita Segring, FoU i Sörmland
Anna Marnell, Katrineholms kommun
Jennie Björkman, Utvecklingsenheten
Lisa Malmberg, Vårdcentralen Gallerian
Lisa Sollenborn, Regionservice
Mona Karila, Hållbar regional utveckling
Sara Littorin, Oxelösunds kommun

Styrgruppen för noden består av

Helena Söderqvist, Regionservice
Marina Arkkukangas, FoU i Sörmland
Sofia Stenlund Wretlund, Utvecklingsenheten

Tillsammans utvecklar vi design- och innovationsförmågan i Sörmland!

*Den uppdragsformulering som antagits av Länsstyrgruppen för närvård

Karl Schultz

Projektledare

E-post: Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 070-622 24 46

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75