FOU Logotyp

Resultat av projekt för noden för tjänstedesign

Under 2018–2020 beviljades FoU i Sörmland Vinnovamedel för att driva ett projekt om utveckling av tjänstedesign i länet. Projektet hette Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018 och drevs under det första året av Lisa Malmberg PhD i tjänstedesign. Under 2019 och fram till avslut drevs det vidare av Anita Segring, utvecklingsledare på FoUiS, med stöd av en arbetsgrupp och en styrgrupp. Grupperna bestod av deltagare från både kommun och region.

Sammanfattning

I Sörmland är tjänstedesign och användardriven utveckling förhållandevis väl spritt inom kommunerna och regionen. Trots flera framgångsrika projekt och en vilja att använda arbetssättet har flera verksamheter haft svårt att få det att bli en naturlig del i sitt utvecklingsarbete.

I en ansats att stötta och stärka länets aktörer undersöktes och utvecklades i projektform erbjudandet Nod för tjänstedesign. Noden, som startade våren 2018 har samlat länets kompetens och erfarenhet inom området. Den utgörs av nyckelpersoner i verksamheter från länets kommuner och region med uppdrag att jobba med utvecklings- och innovationsarbete. 

I erbjudandet utvecklades och testades tre stödinsatser: Nodträffar, en digital plattform och delerbjudanden. I nodträffarna möttes deltagarna för att inspirera varandra, dela erfarenheter och ta del av gemensamma kunskapsfördjupningar samt för att gemensamt reflektera kring utmaningar i relation till utvecklingsarbete. Den digitala plattformen skulle utgöra ett stöd mellan träffarna och vara en spridningskanal för metoder, verktyg och förhållningssätt.  Syftet med delerbjudandena var att möta behov hos enskilda eller grupper av deltagare och byggde på att deltagare i noden skulle bidra och skapa möjliga erbjudanden för varandra. Syftet med projektet var att nyttiggöra kunskap om lärande, innovation och utveckling inom offentlig sektor, designkunskap och integration av designkunskap.

Resultatet blev ett antal nodträffar med erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupningar. Det hölls också ett antal workshops utifrån behov hos olika ledningsgrupper i tre verksamheter i länet. Tyvärr fanns inte resurser att skapa en gemensam digital plattform för aktörerna från de olika huvudmännen. Varje huvudman tillämpar sina regler och säkerhetstänk och det gick inte att samordna inom ramen för detta projekt.

Läs mer –  länk till projektrapporten - kommer snart!

Se inspirationsföreläsningen från träff 2