FOU Logotyp

Distansmonitorering i Sörmland

Regionen och kommunerna i Sörmland arbetar för en omställning till God och Nära Vård. Som en del av arbetet med omställningen satsar regionen och kommunerna i Sörmland på ett samverkansprojekt för en lösning med distansmonitorering/egenmonitorering. Satsningen har två delar.

Vad handlar projektet om

Forskningsprojektet syftar till att studera effekten av att implementera e-hälsa i hemmet hos multisjuka äldre med komplexa behov, för att underlätta symtommonitorering och kontakt med vårdgivaren.

Vad är det för design

Forskningsstudien har en mixad metoddesign med både kvantitativa och kvalitativa delar.

Den primära hypotesen i forskningsprojektet är att e-hälsa signifikant minskar behovet av sjukhusvård samt ökar:

  • Egenvårdsförmåga
  • upplevd kontroll över sjukdomen
  • välbefinnande
  • tilltron till sin förmåga att utföra specifika dagliga aktiviteter
  • samt sin dagliga aktivitetsnivå.

Den sekundära hypotesen är att införandet av e-hälsa i hemmiljö fungerar väl för både multisjuka äldre med komplexa behov och deras anhöriga, samt för vård- och omsorgspersonal.

Patienter i projektet

I projektet ingår följande patienter: personer över 65 år med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg och där vården kräver samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

Vart befinner sig projektet i dagsläget?

I dagsläget är studien avslutad och datainsamling som består av enkäter, dagbok och intervjuer med patienter samt anhöriga är under bearbetning. Rekryteringen av försökspersoner har varit en utmaning och totalt sex patienter har deltagit och inkluderats i utvärderingen. Antal personal som involverats är cirka 25.

Projektet startade 2020 och avslutades under våren 2024.

Varför är det viktigt att forska om detta?

Utifrån den demografiska utvecklingen, där åldersgruppen över 80 år ökar kraftigt, och att cirka 60 procent av alla över 85 år har två eller flera kroniska sjukdomar finns ett stort behov att hitta nya, säkra och effektiva sätt att jobba med hälsa och sjukdom i framtiden. Distansmonitorering/Egenmonitorering är ett alternativ som föreslagits kunna vara ett möjligt arbetssätt inom vården av äldre i framtiden.

Vad finns publicerats hittills?

Hittills har en vetenskaplig artikel publicerats, en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med personal innan interventionen startade, läs artikel här.

Under sommaren/hösten 2024 kommer resterande data att sammanställas och skickas till en vetenskaplig tidskrift.

>Populärvetenskaplig artikel:Implementering av egenmonitorering som arbetssätt hos multisjuka äldre personer: region och kommun i samverkan
>Implementation of Telemonitoring in Health Care: Facilitators and Barriers for Using eHealth for Older Adults with Chronic Conditions

*Maria Liljeroos är huvudansvarig forskare (PI)

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2020 - 2024

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Maria Liljeros
maria.liljeros@regionsormland.se 

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Länk till områdessidan Digitalisering