FOU Logotyp

Artiklar

Utvärdering av innehåll till ett webbverktyg som ska kunna identifiera tidiga markörer relaterade till ökad fallrisk bland medelålders personer.

Det är väl känt att fall bland äldre är vanligt och resulterar i ett lidande för individen och en stor kostnad för samhället. I dagens hälso- och sjukvård saknas det metoder för att kunna identifiera tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga som kan leda till ökad fallrisk. Om man tidigt, redan i medelåldern, blir medveten om eventuella brister i fysisk förmåga, kan denna tränas upp och därmed kan risken för fall senare i livet minskas.

I en studie, som genomförts vid Mälardalens högskola i samverkan med FoU i Sörmland, Region Västmanland och Blekinge tekniska högskola, har man utvärderat olika sätt att hitta dessa tidiga markörer. Studien är finansierad av Vinnova.

Ett krav på metoderna man utvärderat är att de ska gå att bygga in i ett webbverktyg så att individen själv ska kunna utföra ett test av sin fysiska förmåga. Olika frågeformulär, videofilmer och fysiska övningar, testades på 36 medelålders personer.

Studien visar att metoder som idag används av vården för att bedöma ökad fallrisk inte kan identifiera dessa tidiga markörer av nedsatt fysisk förmåga. Däremot visar studien att den kombinationen av frågeformulär, videofilmer och fysiska övningar som utvärderats har förmåga att identifiera dessa tidiga markörer.

>Länk till sammanfattningen på svenska (pdf)

>Länk till hela den vetenskapliga artikeln på engelska

>Läs mer om projektet STARK

Kontakta någon av författarna om du vill läsa mer, hos oss finns anna.akerberg@fou.sormland.se och marina.arkkukangas@fou.sormland.se


Tänk helhet i det fallförebyggande arbetet

Fall och fallskador är ett stort hot mot äldres hälsa och innebär även stora kostnader för samhället, kostnader som går att minska med rätt insatser. För att identifiera äldre personer med fallrisk behöver vi se över hela individens situation dvs individens förutsättningar och beteende och även omgivningen där individen befinner sig.

Fall som resulterar i skada är ofta en traumatisk upplevelse för individen. Det resulterar ofta i en rädsla för att falla, vilket i sin tur blir en riskfaktor för att falla igen.

Ny forskning som FoU i Sörmland har publicerat visar vilka riskfaktorer som har ett bevisat samband med att falla och skada sig, och som därför är viktiga att ta hänsyn till hos både män och kvinnor. Forskningen är genomförd på data från enkäten som använts i den publicerade rapporten Äldres liv och hälsa i Mellansverige 2017.

Med forskningen uppmuntras personal att kliniskt använda den teoretiska modellen där individ, beteende och omgivning är i fokus, ett fokus som ger en helhetssyn på individen.

>Länk till artikeln i The European Journal of Physiotherapy

>Länk till sammanfattningen på svenska (pdf)

Kontakta författaren om du vill läsa mer marina.arkkukangas@fou.sormland.se


Skapa förutsättningar för användarvänlighet genom användardriven utvecklingsprocess

Det finns idag utmaningar med teknik inom hälso- och sjukvården. I en studie som startade 2017 deltog äldre personer i utvecklingen av en applikation med fallförebyggande träning som utvärderats med hjälp av fokusgruppintervjuer.

Den nypublicerade forskningen från FoU i Sörmland visar att äldre personer föredrar träning med stöd av teknik före analogt stöd. Teknik kan ge uppmuntran och återkoppling som inte sker normalt om man har fått ett träningsprogram som man förväntas följa.  I studien fann även forskare att flera olika beteendefrämjande aspekter var av stor vikt att inkludera i tekniken, aspekter som de äldre uppgav som viktiga för att använda tekniken och motivera sig själva att träna.

Med forskningen uppmuntras alla som planerar eller utvecklar teknik att ta hänsyn till de faktorer som har visat sig viktiga att inkludera i processen med att ta fram och göra teknik användarvänlig. Äldre personer är intresserade och nyfikna på teknik, vilket bör uppmärksammas och tas tillvara.

Forskningen har samordnats av FoU i Sörmland och baseras på applikationen OTAGO Exercise Programme.

>Länk till artikeln i Physiotherapy Theory and Practice

>Länk till sammanfattningen på svenska (pdf)

>Länk till Otago-appen

Kontakta författaren om du vill läsa mer marina.arkkukangas@fou.sormland.se


Hälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ett mål för den svenska folkhälsopolitiken är jämlikhet i hälsa för olika grupper. Det är allmänt känt att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har olika hälsoproblem. Att stimulera till en hälsosam livsstil är därför viktigt. Få studier har undersökt hur hälsofrämjande insatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar upplevs.

Syftet med studien var att utforska boendes, personals och rehabiliteringspersonals erfarenheter av hur en hälsofrämjande intervention påverkar matvanor och fysisk aktivitet hos personer som bor i en gruppbostad samt arbetssättet hos personal som arbetar i gruppbostaden.

Semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med fem boende, sex personal och fem rehabiliteringspersonal. Gruppdiskussionerna analyserades med innehållsanalys separat för varje grupp. Fyra olika kategorier beskrev boendes, personals och rehabiliteringspersonals erfarenheter.

Resultaten tyder på att implementeringen av en hälsofrämjande profil i gruppboenden skulle kunna underlättas genom att inkludera personer med intellektuella funktionsnedsättningar som aktiva parter under hela processen.

Ursprungligt abstract finns här https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1744629519874970. För att läsa artikeln i sin helhet krävs tyvärr inloggning.

PS: kontakta författaren om du vill läsa mer. oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se