FOU Logotyp

Involvering av äldre vuxna, de gyllene resurserna, som en primär åtgärd för att förebygga fall

240111 Fyra äldre personer tränarBild från Adobe Stock

Sammanfattning av artikeln

Fall är den näst vanligaste orsaken till skador och dödsfall relaterade till skador globalt sett. Att förhindra fall är avgörande för att främja långvarig självständighet och livskvalitet vid åldrandet.

För att minska fall bland personer som är 65 år och äldre och behövs långsiktiga och praktiska förebyggande åtgärder. Fall kan leda till allvarliga skador och dessutom minska självständighet och livskvalitet hos äldre. Det är viktigt att identifiera effektiva interventioner för tidig fallprevention och metoder för att implementera dem för att få långsiktiga effekter.

Styrke-, balans- och funktionsträning är effektiva metoder för att minska fall och fall-relaterade skador, men det är också viktigt att hantera rädsla för att falla och strategier för att hantera fall.

Train the trainer

Train-the-trainer[1] är en metod där en grupp personer tränas inom ett specifikt ämne, för att sedan förmedla kunskapen vidare till andra. Forskning inom fysisk aktivitet och fallprevention tyder på att denna metod kan vara framgångsrik, särskilt när målgruppen är personer 65 år eller äldre som samarbetar med professionella och forskare.

Det finns ett antal riskfaktorer för fall utifrån individ, beteende och omgivningsfaktorer.

Riskfaktorer på individnivå

 • Svaghet i musklerna
 • Nedsatt balans och gångförmåga
 • Synproblem
 • Osteoporos (benskörhet)
 • Rädsla för fall

Beteenden som innebär risker

 • Stillasittande och otillräckligt med fysisk aktivitet och träning
 • Bristande uppmärksamhet på omgivningen
 • Otillräcklig eller felanvändning av hjälpmedel
 • Tidigare fall

Riskfaktorer i omgivningen

 • Ojämna ytor och trösklar
 • Bristande belysning
 • Halkigt golv
 • Otillräckliga handräcken och stöd
 • Vinterväglag

Sammanfattning

Strategier som adresserar både fysiska och beteendemässiga risker, tillsammans med miljöanpassningar, är mest effektiva för att minska risken för fall i den aktuella målgruppen. Train-the-trainer- metoden kan vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att sprida kunskap och främja fallprevention i ett tidigt skede ute i samhället. Att bevara fysiska funktioner är avgörande för självständighet och livskvalitet, och samarbete mellan målgruppen, professionella och forskare är nödvändigt för att utveckla och implementera effektiva och tillgängliga fallpreventionsprogram.

Sammanfattningsvis är tidiga, hållbara interventioner och samarbete mellan samhällssektorer avgörande för att möta framtida utmaningar med en snabbt ökande äldre befolkning.

>Läs hela artikeln på National Library of Medicine: Involvement of Older Adults, the Golden Resources, as a Primary Measure for Fall Prevention

[1] Läs mer om Train the trainer https://www.fou.sormland.se/projekt/fallprevention/fallprevention-i-samarbete-med-civilsamhallet/

Läs artikeln om forskningsstudien i Äldre i Centrum: Ett fall för pensionärsföreningar – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

______________________________________

Texten på denna sida har tagits fram med assistans av ChatGPT


Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 073-950 07 40