FOU Logotyp

Vad betyder förkortningen?

ANB- Arbetsgrupp Norra Barn

ANDT- Alkohol Narkotika Dopning Tobak

ANF- Arbetsgrupp Norra Funktionshinder

ANP- Arbetsgrupp Norra Psykiatri

ANÄ- Arbetsgrupp Norra Äldre

ASB- Arbetsgrupp Södra Barn

ASF- Arbetsgrupp Södra Funktionshinder

ASI- Addication Serverity Index (en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- o beroendevården)

ASÄ- Arbetsgrupp Södra Äldre

AVB- Arbetsgrupp Västra Barn

AVF- Arbetsgrupp Västra Funktionshinder

AVP- Arbetsgrupp Västra Psykiatri

AVÄ- Arbetsgrupp Västra Äldre

BBIC- Barns behov i centrum

BPSD- Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

CDUST- landstingen (Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting).

COPM- Canadian Occupational Permance Measure bedömningsinstrument för rehab

EBP- Evidensbaserad Praktik

FoUiS – Forskning och utveckling i Sörmland

HAP- Haschavvänjningsprogram

HVB-hem för vård eller boende

IBIC - Individens Behov i Centrum

ICF- International Classification of Functioning, Disability and Helth (klassifisering för att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial model)

IFO- Individ och Familjeomsorg

IHI- Institute for Helthcare Improvement

IKT- Informations- och Kommunikationsteknik

KINVO- Katrineholms Innovationsmodell

KTP- Kunskap till praktik

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder

MDH- Mälardalens högskola

MET- Motivational Enhancement Theory (systematisk metod för att frambringa snabb internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem)

MI- Motiverande Intervju (samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocessen)

MILK- Missbruk o Beroendevård i kommuner och Landsting

OTP- Otago TräningsProgram

NKA- Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

NSK - nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning

NSK-S - nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning-socialtjänst

NSPH- nationell samverkan för psykisk hälsa

NSV- Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)

NPÖ- Nationell PatientÖversikt

NUSO- Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden

OEP- Otago Exercise Programme

PFA- Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt

PPM- Punktprevalensmätning RAR – Samordningsförbunder

RAR – Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommun och landsting

ROAG- Revised OraL Assessment Guide (bedömningsinstrument munvård)

RSS - Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

SAS- Sörmland Aktiverar Seniorer

SBU- statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SIP- Samordnad Individuell Plan

SKR- Sveriges Kommuner och Regioner

ÅP- Återfallsprevention

ÄBIC- Äldrebehov i Centrum

ÖJ- Öppna jämförelser