FOU Logotyp

Om FoU i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland.

Övergripande verkar FoUiS för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt.

Genom stärkt kunskapsutveckling i länet skapas välfärdstjänster med god kvalitet som bidrar till en god och jämlik hälsa för ett hållbart, uthålligt och innovativt Sörmland.

FoU i Sörmland är en länk mellan teori och praktik

F står för forskning. Forskning är en process som genom systematiskt arbete kan frambringa ny kunskap och ökat vetande.

o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande och markerar att båda är nödvändiga.

U står för utveckling. Utveckling innebär att man använder forskning och nya idéer för att skapa eller förbättra nya processer eller system.

Object reference not set to an instance of an object.