FOU Logotyp

Om FoU i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Verksamheten ingår i uppbyggandet av att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Det omfattar målgruppen barn och unga, personer med funktionshinder, äldre människor, personer med missbruk och beroende, anhörigvårdare samt brottsoffer och deras anhöriga.

Vad är FoUiS?

FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling, utbildning och praktik.

F står för forskning och hämtar stöd i olika vetenskapliga teorier och metoder. F innebär att process och effekt av insatser samt vardagspraktik studeras strukturerat med hjälp av vetenskapliga metoder. FoU bidrar med ny kunskap baserad på forskning för att främja verksamheters utveckling. F innebär att FoU håller sig uppdaterad om forskningsfronten och bidrar med egen forskning inom relevanta områden.

o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande. Markerar att båda är nödvändiga för att visionen ska kunna nås.

U står för utveckling som baseras på evidens. U innebär hållbar utveckling och förbättring med strategiskt och systematiskt arbetssätt.

S står för Sörmland.

Värdegrund

FoUiS utgår från en humanistisk människosyn grundad på alla människors lika värde och rättigheter. I denna grundsyn ingår mångfald som resurs samt alla individers och verksamheters potential för lärande och utveckling. Den utgår också från hälsa i vid bemärkelse och att olika perspektiv berikar varandra.

Medarbetare

grupp_groda_4372.jpg