FOU Logotyp

Om FoU i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland.

Övergripande verkar FoUiS för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt.

Genom stärkt kunskapsutveckling i länet skapas välfärdstjänster med god kvalitet som bidrar till en god och jämlik hälsa för ett hållbart, uthålligt och innovativt Sörmland.

FoU i Sörmland är en länk mellan teori och praktik

F står för forskning. Forskning är en process som genom systematiskt arbete kan frambringa ny kunskap och ökat vetande.

o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande och markerar att båda är nödvändiga.

U står för utveckling. Utveckling innebär att man använder forskning och nya idéer för att skapa eller förbättra nya processer eller system.

Medarbetare

IMG_9472-beskuren.jpg