FOU Logotyp

Om FoU i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Övergripande stärker FoUiS långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård i Sörmland genom utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och region. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt. Genom stärkt kunskapsutveckling i länet skapas välfärdstjänster med god kvalitet som bidrar till en god och jämlik hälsa för ett hållbart, uthålligt och innovativt Sörmland.

Vision

FoUiS vision är att länets välfärdsaktörer erbjuder välfärdstjänster baserat på bästa tillgängliga kunskap.

Vad är FoUiS?

FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling, utbildning och praktik.

F står för forskning och hämtar stöd i olika vetenskapliga teorier och metoder. F innebär att process och effekt av insatser samt vardagspraktik studeras strukturerat med hjälp av vetenskapliga metoder. FoU bidrar med ny kunskap baserad på forskning för att främja verksamheters utveckling. F innebär att FoU håller sig uppdaterad om forskningsfronten och bidrar med egen forskning inom relevanta områden.

o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande. Markerar att båda är nödvändiga för att visionen ska kunna nås.

U står för utveckling som baseras på evidens. U innebär hållbar utveckling och förbättring med strategiskt och systematiskt arbetssätt.

S står för Sörmland.

Värdegrund

FoUiS utgår från en humanistisk människosyn grundad på alla människors lika värde och rättigheter. I denna grundsyn ingår mångfald som resurs samt alla individers och verksamheters potential för lärande och utveckling. Den utgår också från hälsa i vid bemärkelse och att olika perspektiv berikar varandra.

Medarbetare

grupp_groda_4372.jpg