FOU Logotyp

Nära vård

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. Vården ska vara av fortsatt hög kvalitet samtidigt som den effektivt möter den demografiska utvecklingen.

Det handlar om ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg, inte om en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. Omställningen innebär att flytta fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är designat för människor. Vårdens tjänster ger stöd till ett gott liv med god hälsa.

Nära vård i Sörmland

Nära vård i Sörmland är ett tvåårigt utvecklingsuppdrag som drivs av två projektledare på FoUiS. Uppdraget innebär att hålla samman den gemensamma förflyttningen till Nära vård för länets kommuner och för Region Sörmland. Uppdragsgivare är Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) som via Länsstyrgruppen har tillsatt en styrgrupp för projektet. I varje kommun finns lokala processledare som bidrar i arbetet. Arbetet med att ta fram en gemensam målbild har precis inletts.

Illustration av Principerna för nära vård är medborgarens behov, samverkan, tillit, proaktivt, kompetens och digitalisering.

Principer för Nära vård

Primärvården ska vara basen i svensk hälso- och sjukvård oavsett om den bedrivs i kommunal eller regional regi. Den ska finnas nära invånarna och utgångspunkten är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. I primärvården byggs kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad trygghet och tillgänglighet. Den nära vården har hälsan i fokus, arbetar proaktivt och utgår från individens behov, där samverkan mellan huvudmän är central.

Länsstyrgruppen har gemensamt tagit fram ett antal principer för nära hälsa som kommer att vara inriktningen för arbetet med Nära vård i Sörmland. Principerna för nära vård är

  • medborgarens behov,
  • samverkan,
  • tillit,
  • proaktivt,
  • kompetens
  • och digitalisering.

Vill du läsa mer om Nära vård?

>Länk till Nära vård på skr.se

Projektdetaljer

Projekttyp: utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 - 2023 (210816-230731)

Partner: Sörmlands kommuner och region

Kontaktpersoner:

Cajsa Åkerholm
cajsa.akerholm@fou.sormland.se
Tel 070-68 77 366

Karolina Ehnsiö
karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Tel: 070-699 06 03

 

Film om nära vård

En kort film som beskriver Nära vård och varför omställningen till Nära vård är nödvändig, hittar du på Nära vård | SKR