FOU Logotyp

Nära vård

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. Vården ska vara av fortsatt hög kvalitet samtidigt som den effektivt möter den demografiska utvecklingen.

Det är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg, inte om en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. Omställningen innebär att flytta fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är designat för människor. Vårdens tjänster ger stöd till ett gott liv med god hälsa.

Personcentrerat arbetssätt 

Omställningen till Nära vård handlar om att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med utgångspunkt i ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär förändrade förhållningssätt och nya sätt att ge vård och omsorg. Fokus flyttas från organisation till relation, från individen som passiv mottagare till aktiv medskapare, från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån individens fokus, och från att vara reaktiv till att vara proaktiv och hälsofrämjande. 

Samverkan 

Nära vård bygger på en tät samverkan mellan många olika vårdaktörer. Primärvården är navet i den nära vården och samarbetar med andra delar av sjukhusvården, övrig specialiserad öppenvård, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen och socialtjänsten. Dessutom innefattar nära vård även andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv, till exempel föreningslivet.  

Flexibel vård 

Den nära vården är flexibel, digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Den kan vara mobil och möter och samverkar med individen där den är, både fysiskt och kognitivt.

Nära vård i Sörmland 

Nära vård i Sörmland är ett tvåårigt utvecklingsuppdrag som drivs av två projektledare på FoUiS. Uppdraget innebär att hålla samman den gemensamma förflyttningen till Nära vård för länets kommuner och för Region Sörmland. Uppdragsgivare är Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) som via Länsstyrgruppen har tillsatt en styrgrupp för projektet. I varje kommun finns lokala processledare samt kontaktpersoner inom Regions Sörmland som bidrar i arbetet. Arbetet med att ta fram en gemensam målbild har precis inletts.

 

Illustration av Principerna för nära vård är medborgarens behov, samverkan, tillit, proaktivt, kompetens och digitalisering.

Principer för Nära vård

Länsstyrgruppen har gemensamt tagit fram ett antal principer för Nära vård i Sörmland som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Principerna för Nära vård i Sörmland är:

  • medborgarens behov,
  • samverkan,
  • tillit,
  • proaktivt,
  • kompetens
  • och digitalisering.

Vill du läsa mer om Nära vård?

>Länk till Nära vård på skr.se

Projektdetaljer

Projekttyp: utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 - 2023 (210816-230731)

Kontaktpersoner:

Cajsa Åkerholm
cajsa.akerholm@fou.sormland.se
Tel 070-68 77 366

Karolina Ehnsiö
karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Tel: 070-699 06 03

 

Film om nära vård

En kort film som beskriver Nära vård och varför omställningen till Nära vård är nödvändig, hittar du på Nära vård | SKR

Presentation Nära vård