FOU Logotyp

Utvärdering av ALMA - Akutgeriatriskt mobilt team

FoU i Sörmland har under 2023 till 2025 uppdraget att utvärdera metoden Akutgeriatriskt mobilt team (ALMA) som sen en tid tillbaka används i Nyköping och Oxelösunds kommuner.

En äldre man sitter i sängen och två personer, en med stetoskop samtal med honom, från Adobe Stock

ALMA – Akutgeriatriskt mobilt team

Sedan 2021 finns ett akutgeriatriskt mobilt team (ALMA) vid Nyköpings lasarett. Det riktar sig mot personer över 75 år som bor i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. ALMA:s huvuduppgift är att ta hand om patienter som blivit försämrade i hemmet och som behöver tät medicinsk uppföljning och behandling, där man bedömer att patienten mår bättre av att vårdas i hemmet jämfört med på sjukhus.

Studien – utvärdering av ALMA

Studiens syfte är att undersöka multisjuka geriatriska patienters upplevelse av personcentrerad nära vård under tiden de är anslutna till (ALMA]. Den ska även undersöka berörda parters upplevelser av hur samverkan fungerar kring ALMA. Studien avser också att jämföra insamlad patientdata (patientenkät och Excelfil) för att studera mönster, samband, skillnader och förändring över tid i antal besök vid akuten och inläggningar vid sjukhus, samt fördelning mellan de olika formerna av ALMA under studieperioden.

De vetenskapliga frågeställningarna är följande:

  • Hur eller till vilken grad upplever de multisjuka geriatriska patienterna att vården de tar del av under tiden de är inskrivna i ALMA, är personcentrerad?
  • Hur upplever ALMA teamet och deras samverkansparter att samverkan fungerar kring ALMA?
  • Finns mönster/samband/skillnader mellan insamlad patientdata (patientenkät och Excelfil)?
  • Vilken förändring kan ses över tid på individnivå, gällande besök på akuten och inläggningar vid sjukhus?
  • Vilken fördelning och rotation kan ses mellan de olika formerna av ALMA (röd, blå och grön), under utvärderingsperioden?

FoUiS har under våren 2023 skickat in ansökan om etiskt tillstånd till Etikprövningsmyndigheten, för att påbörja utvärdering av ALMA från hösten 2023. Detta är en utvärdering där en arbetsmetod som det saknas tillräckligt med kunskap om (ALMA) ska följas och utvärderas och förväntas därför bidra med ny kunskap om olika aspekter av upplevelsen av ALMA.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:-

Projektperiod: 2023-2025

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
016-541 40 31

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson
lina.larsson@fou.sormland.se
076-949 63 64

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
073-950 82 89