FOU Logotyp

Utvärdering av ALMA - Akutgeriatriskt mobilt team

FoU i Sörmland har under 2023 till 2025 uppdraget att utvärdera metoden Akutgeriatriskt mobilt team (ALMA) som sen en tid tillbaka används i Nyköping och Oxelösunds kommuner.

En äldre man sitter i sängen och två personer, en med stetoskop samtal med honom, från Adobe Stock

ALMA – Akutgeriatriskt mobilt team

Sedan 2021 finns ett akutgeriatriskt mobilt team (ALMA) vid Nyköpings lasarett. Det riktar sig mot personer över 75 år som bor i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. ALMA:s huvuduppgift är att ta hand om patienter som blivit försämrade i hemmet och som behöver tät medicinsk uppföljning och behandling, där man bedömer att patienten mår bättre av att vårdas i hemmet jämfört med på sjukhus.

Studien – utvärdering av ALMA

Studiens syfte är att undersöka multisjuka geriatriska patienters upplevelse av personcentrerad nära vård under tiden de är anslutna till (ALMA). Den ska även undersöka berörda parters upplevelser av hur samverkan fungerar kring ALMA. Studien ska också att jämföra insamlad patientdata (patientenkät och Excelfil) för att studera mönster, samband, skillnader och förändring över tid i antal besök vid akuten och inläggningar vid sjukhus.

De vetenskapliga frågeställningarna är följande:

  • Hur eller till vilken grad upplever de multisjuka geriatriska patienterna att vården de tar del av under tiden de är inskrivna i ALMA, är personcentrerad?
  • Hur upplever ALMA teamet och deras samverkansparter att samverkan fungerar kring ALMA?
  • Finns mönster/samband/skillnader mellan insamlad patientdata (patientenkät och Excelfil)?
  • Vilken förändring kan ses över tid på individnivå, gällande besök på akuten och inläggningar vid sjukhus?
  • Vilken fördelning och rotation kan ses mellan de olika formerna av ALMA, under utvärderingsperioden?

Denna vetenskapliga utvärdering är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr: 2023-03038-01).

Status just nu

Under hösten genomförde vi ett uppstartsmöte tillsammans med ALMA-teamet i Nyköping. På mötet förberedde vi inför projektet och förankrade utvärderingsplanen med ALMA-teamet. ALMA-teamet inledde rekrytering av deltagare (patienter) till utvärderingen i oktober 2023, och kommer att fortsätta tills 100 patienter är rekryterade eller tills utvärderingen har följt patienter under ett års tid. Efter detta planerar vi att genomföra fokusgrupper med ALMA-teamet och deras samverkansparter.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forsknings-/utvärderingsprojekt

Projektperiod: 2023-2025

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
016-541 40 31

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson
lina.larsson@fou.sormland.se
076-949 63 64

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
073-950 82 89