FOU Logotyp

Nära vård och hälsa

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. Vården ska vara av fortsatt hög kvalitet samtidigt som den effektivt möter den demografiska utvecklingen.

Bild som illustrerar målbilden en båge med symboler för ett hälsosamt liv samt tre gubbar i mitten, en blå, en grön och en röd.

FoU i Sörmland har 2021–2023 drivit ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i omställning mot en nära vård. Uppdraget innebar att arbeta fram en gemensam målbild, samt att ge förslag på gemensamma fokusområden och hur man skulle kunna följa upp omställningen (Projektrapport Nära vård).

Arbetet har främst skett på strategisk nivå, trots försök till att komma nära verksamheterna. Rapporten Vård- och omsorgsanalys 2023 bekräftar även detta, att omställningen hittills till stor del har bedrivits på strategisk nivå utan synliga effekter i verksamheterna. Det har dock skett en liten uppslutning kring omställningens syfte och mål bland dem som arbetar i verksamheterna.

Flera rapporter bekräftar att omställningen går sakta och pekar på vissa iakttagna nyckelbegrepp, välbekanta begrepp som fortsatt pekar på gemensamma utmaningar: kompetens, samverkan, systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, resurser och förebyggande arbete. Det fortsatta arbetet i Sörmland har drivits i samverkansstrukturen, en färdplan är framtagen och beslutad om 240209, >Ladda ned färdplanen.