FOU Logotyp

Barns och ungas hälsa – kartläggning och långtidsstudie

Syftet med en kartläggning och långtidsstudie är att få förbättrad kunskap gällande barns och ungas hälsa i Sörmland, samt att kunna följa utvecklingen över tid för att få nya insikter om betydelsen av olika risk- och skyddsfaktorer. Avsikten är att kartläggning och långtidsuppföljning ska ske som ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt och därmed i samarbete med både forskare och berörda verksamheter.

Preliminär tidsplan:

2022

  • Kontakt och dialog med forskare/forskargrupper och verksamheter/verksamhetsansvariga.
  • Specificering av fokusområde och forskningsfrågor samt planering av studiedesign och procedur för datainsamling och inhämtande av datakällor.
  • Etablering av infrastruktur för genomförande av kartläggning och grund för långtidsuppföljning (ex. finansiering, datahantering, åtaganden, material och samarbeten).
  • Planering samt genomförande av förstudie/pilotstudie.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:Forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2022 -2023

Kontaktpersoner:

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89