FOU Logotyp

Karta och kompass – kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland

Syftet med en kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland är att få bättre kunskap om nuläge, samt möjlighet att kunna följa och analysera utvecklingen över tid. Den länsgemensam kunskapsuppbyggnaden ska även bidra med insikter som kan ligga till grund för uppföljning, utveckling och specifikation av förebyggande insatser. Planeringen av arbetet sker i samarbete med forskare och berörda verksamheter inom Region Sörmland och länets samtliga kommuner.

Preliminär tidsplan:

2023

  • Pågående dialog och planering med forskare och verksamheter

  • Specificering av fokusområde och forskningsfrågor samt planering av procedur för datainsamling

  • Planering för insamlande av hälsouppgifter från befintliga register

  • Etikprövning (beslut och godkännande av Etikprövningsmyndigheten 2023-08-08: dnr 2023-03644-01)

  • Etablering av infrastruktur för långtidsuppföljning (t ex finansiering och samarbeten)

  • Inledande kartläggningsstudie under vintern/våren 2023–2024

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:Forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 -

Kontaktpersoner:

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89