FOU Logotyp

Karta och kompass – kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland

Syftet med en kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland är att få bättre kunskap om nuläge, samt möjlighet att kunna följa och analysera utvecklingen över tid. Den länsgemensam kunskapsuppbyggnaden ska även bidra med insikter som kan ligga till grund för uppföljning, utveckling och specifikation av förebyggande insatser. Planeringen av arbetet sker i samarbete med forskare och berörda verksamheter inom Region Sörmland och länets samtliga kommuner.

Preliminär tidsplan:

2024

  • Pågående dialog och planering mellan forskare och verksamheter
  • Planering för insamlande av hälsouppgifter från befintliga journalregister samt datauttag från nationella register via Statistiska Centralbyrån (SCB)
  • Fortsatt arbete för etablering av infrastruktur för långtidsuppföljning och aktiv dialog och samverkan mellan forskare och verksamheter (t ex finansiering och samarbeten)
  • Inledande kartläggning av barns och ungas hälsa i Sörmland är planerad att ske under 2024

Datainsamling tidslinje

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:Forsknings- och utvecklingsprojekt

Etikgodkännande: Projektet har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2023-03644-01) >Ansökan Etikprövningsmyndigheten.pdf

Projektperiod: 2021 -

Kontaktpersoner:

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89

Serena Bauducco
serena.bauducco@fou.sormland.se 
Tel 073-950 14 89