FOU Logotyp

Forskning – Tillsammans för barnens bästa

”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” är en stor gemensam satsning för Sörmland. Eftersom det är en stor satsning kommer det även ske forskning knuten till projektet.

Illustration fyra barn tittar upp bakom en linje, av Franzie draws från Adobestock

Alla kommuner i Sörmlands län och Region Sörmland är involverade. Ambitionen är att samverkan ska förbättra livssituationen för sörmländska barn. Det är förändringar som kommer att ta tid, och komplexa processer både för barnen som individer och för organisationerna. För att förstå vad satsningen bidrar med kommer FoU i Sörmland forska om den. Det handlar om tre olika initiativ:

  1. Följeforskning med syftet att genom samverkan skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.
  2. Förarbete för longitudinell studie påbörjas på FoUiS hösten 2021.
  3. Forskningssamverkan med forskare med intresse för barnforskning. FoUiS har initierat kontakter med forskare för att verka för forskning om satsningen ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”, erbjuda politiker och tjänstemän möjligheter att ta del av forskning och erbjuda en arena för att presentera forskning om barn.

Följeforskning

Följeforskare för området barn och unga är Osman Aytar. Osman är docent i socialt arbete och fil. dr. i sociologi på Mälardalens högskola. Han kommer att arbeta med projektet Tillsammans för barnens bästa på FoU i Sörmland under 2,5 år.

Syfte

Syftet med forskningen är att genom samverkan skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i och genom projektet. Samverkan ska ske mellan projektbeställare, projektpartner, projektägare, styrgrupp, processledare, arbetsgrupp på FoU, målgrupper, forskare med flera.

Målsättning

Med ett processtödjande och förändringsinriktat perspektiv är målsättningen för följeforskningen kring utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland följande:

  • Att ge stöd till utvecklingsarbetet för att kunna tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i linje med projektplanen
  • Att ge stöd till utvecklingsarbetet för att kunna mäta och följa upp målen enligt projektplanen
  • Att ge stöd till utvecklingsarbetet att dokumentera aktiviteterna och processen på lämpliga sätt som underlag för vidare självrapporteringar och utvärderingar
  • Att utvärdera utvecklingsarbetet utifrån en förändringsinriktad programteoretisk modell från projektstart.

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2021 -2023

Kontaktpersoner:

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Osman Aytar
osman.aytar@fou.sormland.se
Tel 016-15 36 14

Länk till utvecklingsprojektet

Länk till rapporterna