FOU Logotyp

Övergripande mål

Att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet i praktiken:

Genom NSV:s mål

  • NSV:s verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren får en god, nära och samordnad vård.
  • NSV:s verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland genom kunskapsstyrning
  • NSV:s verksamheter ska arbeta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en god och nära vård i samverkan
  • NSV:s verksamheter ska verka för att barn och unga i Sörmland får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
  • NSV:s verksamheter har en stabil ekonomi.

FoUiS har utifrån uppsatta mål ett huvudområde; Nära vård, med tre underliggande områden

  • Kunskapsstyrning* i hälso- och sjukvård samt socialtjänst där alla insatser ska vara baserade på bästa tillgängliga kunskaper
  • E-hälsa genom att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa
  • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar

*Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Det övergripande syftet med kunskapsstyrningen är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.