FOU Logotyp

Doktorand DepActive

I augusti 2023 började Susanne Nygård i forskningsprojektet DepActive, som kommer att pågå under 5 år. Susanne är nu doktorand och antagen till forskarutbildningen på Högskolan Dalarna, i Vårdvetenskap.

Huvudsyftet med doktorandprojektet är att undersöka förekomst av fysisk inaktivitet hos personer ≥65 år med psykiska besvär samt att undersöka effekter, erfarenheter och upplevelser av en telefonbaserad beteendeaktivering avseende fysisk aktivitetsnivå hos personer ≥65 år med depression i primärvårdskontext.

Frågeställningar i respektive delstudie

Delstudie 1

Data hämtas från Liv och hälsa undersökningen år 2022 från fem regioner i Mellansverige från cirka 11 000 personer ≥65 år.

  • Finns det samband mellan fysisk inaktivitet och psykiska besvär?
  • Vilka psykosociala faktorer förklarar sambandet mellan fysisk inaktivitet och psykiska besvär?
  • Finns det skillnader mellan män och kvinnor med psykiska besvär gällande samband mellan fysisk inaktivitet och psykosociala faktorer?

Delstudie 2–4

Data hämtas från randomiserad kontrollerad multicenterstudie i tre regioner i primärvården, Sörmland, Västmanland och Uppsala.  250 personer (125 behandling- och 125 kontrollgrupp) ≥65 år med depression. Studien beräknas starta våren 2024.

Delstudie 2

Vilka effekter blir det av telefonbaserad beteendeaktivering på fysisk aktivitetsnivå och self-efficacy?

Delstudie 3

Vilken grad av överensstämmelse finns mellan fysisk aktivitet objektivt mätt med accelerometer och subjektivt skattat med Frändin-Grimby?

Delstudie 4

Vilka upplevelser och erfarenheter finns hos personer ≥65 år med depression efter telefonbaserad beteendeaktiverings behandling?

Syftet med forskningen

Forskningen syftar till att bidra med värdefulla insikter och kunskap om telefonbaserad beteendeaktivering som metod för att förbättra fysisk aktivitet och tilltro till den egna förmågan hos äldre personer med depression. Resultaten kan användas för framtida klinisk praxis och strategier inom hälso- och sjukvården, anpassade till äldre personer med depression.

Susanne Nygård

Doktorand

E-post: susanne.nygard@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt 

Projektperiod: 2024 - 2029

Kontaktperson: Susanne Nygård, susanne.nygard@fou.sormland.se, 070-6990603