FOU Logotyp

Sörmlands fallpreventionsprojekt har startat!

FoUiS har under 2023 och 2024 i uppdrag att genomföra ett arbete med fallprevention. I uppdraget ingår bland annat att ta fram ett fallpreventionsprogram och att involvera civilsamhället för primärprevention. 

Vad gör projektet?

Under hösten har fallpreventionsprojektet startat i Sörmland. En webbsida för fallpreventionsprogrammet är påbörjad och under utveckling. Webbsidan baseras på de Globala riktlinjerna för fallprevention och ska bidra med samlad kunskap.

Projektet har en kollaborativ och praktiknära forskningsansats, som bygger på ett samarbete mellan forskare, profession och målgrupp.

Bakgrund

Statistik i Sörmland visar att antal fallolyckor som lett till slutenvård har stigit med 22 procent sedan 2020, så det finns starka incitament för att arbeta med att stärka förutsättningarna för ett effektivt fallpreventionsarbete.

Syfte

  • Ta fram ett fallpreventionsprogram och material för ett evidensbaserat arbete med fallprevention i kommunerna
  • Identifiera villkor för organisering av ett fallpreventionsprogram
  • Involvera civilsamhället för primärprevention

Frågeställningar:

  1. Hur främjar respektive hindrar de lokala förutsättningarna utvecklingen av ett fallpreventionsprogram?
  2. Hur kommer medborgarens och civilsamhällets perspektiv till uttryck i utvecklingen av fallpreventionsprogrammet?
  3. Vilka villkor kan identifieras underlätta respektive försvåra implementeringen av fallpreventionsprogrammet?
  4. Hur kan den kunskap som projektet genererar bidra till att främja det förebyggande arbetet och vidare omställningsarbetet till Nära vård?

Deltagare i projektet

Utifrån projektets frågeställningar har även två forskare från Stockholms universitet rekryterats på deltid, Gunilla Avby, Docent i pedagogik och Camilla Thunborg, Professor i pedagogik. Från FoUiS deltar Marina Arkkukangas och Susanne Nygård. Forskarnas uppdrag går ut på att studera och främja förutsättningarna för att fallpreventionsprogrammet ska nyttjas i den dagliga verksamheten inom såväl vård och äldreomsorg som i civilsamhället.

En viktig del i projektet är också att involvera civilsamhället och ett samarbete har upprättats med fyra pensionärsföreningar i Sörmland, SPF, PRO, SKPF och RPG.

Forskningsledare i fallpreventionsprojektetFrån vänster; Susanne Nygård, Gunilla Avby, Camilla Thunborg och Marina Arkkukangas

Delprojekt -  FallFitness

Gruppbild från deltagare i fallfitness-projektetFoto: Alf Egnerfors, Lilli Assi, Karin Strömqvist Båthe, Marina Arkkukangas, Leif Kindblom, Michail Tonkonogi och på skärmen Else-Marie Jarl och Sven-Olof Ersmarker

Som en del av det övergripande projektet pågår ett delprojekt där ett specifikt fallförebyggande träningsprogram ska testas i Sörmland. Projektet går ut på att utbilda ledare från de fyra pensionärsföreningarna. De ska sedan hålla i gruppträning som ingår i en planerad randomiserad kontrollerad studie.

Projektet är under uppbyggnad och representanter från pensionärsföreningarna ingår i projektgruppen. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, FoU i Sörmland, SPF, PRO, SKPF och RPG.