FOU Logotyp

Fokusområden

Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt samtidigt och därför har fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som ska ske 2023 - 2027.

Personcentrering - Målsättningar 

  • Det finns överenskommelser för hur samordning kring den enskilde individens behov ska ske
  • Mobila lösningar finns tillgängliga i hela länet och används resurseffektivt
  • Det finns utvecklade arbetsformer som underlättar teamarbete över huvudmannagränser och där individen och dennes anhöriga är en naturlig del
  • Invånaren kan erbjudas egenmonitoreringslösningar i hela länet
  • Alla verksamheter har planer för hur patienten och dennes anhöriga görs delaktig i den enskildes vård (t ex genom information och utbildning i sin egen vård och behandling)

Hälsofrämjande och förebyggande - Målsättningar 

  • Det finns strukturer för hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan vårdgivare och civilsamhället inom respektive kommun
  • En länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga finns implementerad i hela länet
  • En länsövergripande samverkansmodell för arbetet med unga vuxna med psykosocial problematik finns implementerad i hela länet
  • Med utgångspunkt i Samsjuklighetsutredningen (gällande personer med både skadligt bruk och beroende och psykisk sjukdom) ska gemensamma överenskommelser och arbetsformer tas fram.

Begreppsdefinition

>Definition av begreppen Hälsofrämjande, förebyggande och personcentrering (PDF)