FOU Logotyp

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland - följeforskning

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är ett utvecklingsarbete i Sörmlands alla kommuner och Region Sörmland. Målsättningen är en bättre fysisk och psykisk hälsa för Sörmlands barn. Fokus för satsningen är att ta fram en praktiskt förankrad och beslutad modell för samverkan med barns behov i fokus. FoU i Sörmland bedriver följeforskning av satsningen i samarbete med Mälardalens universitet och har bland annat identifierat en del framgångsfaktorer, risker/hinder och förbättringsförslag i delrapporterna. Här hittar du delrapport 1 och delrapport 2.

Illustration fyra barn tittar upp bakom en linje, av Franzie draws från Adobestock

Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola under 2021–2023 och riktas mot barn i åldern 0–18 år. Samverkansstrukturen för socialtjänst och vård i Sörmland gav i början av utvecklingsarbetet FoU i Sörmland i uppdrag att genomföra följeforskning av satsningen. Följeforskningen sker i samarbete med Mälardalens universitet.

Syfte: Det övergripande syftet med denna följeforskning är att, genom samverkan mellan projektbeställare, projektpartner, projektägare, styrgrupp, processledare, målgrupper, forskare med flera, skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i och genom projektet.

Metod: En programteoretisk utvärderingsmodell i kombination med genombrottsmetoden utgör grunden för följeforskningen inom ramen för utvecklingsarbetet. Gruppintervjuer och individuella halvstrukturerade intervjuer, utvecklingsarbetets egen dokumentation och självrapporteringar, samt observationer vid gemensamma möten under utvecklingsarbetets gång utgör de grundläggande källorna för datainsamling. Följeforskningen är planerad och genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Resultat: Två delstudier med fokus på initiering och start (Delstudie 1) och på genomförande hittills (Delstudie 2) är genomförda. Inom ramen för delstudierna har en hel del framgångsfaktorer, risker/hinder och förbättringsförslag identifierats. En generell rekommendation i båda delstudierna är att identifierade framgångar, risker/hinder och förbättringsförslag tas som utgångspunkt för vidare förbättringsarbeten.   – exempel på framgångsfaktorer, risker, förbättringsförslag

Hur går vi vidare: Nu är de första två delstudierna klara och båda bidrar till att utvecklingsarbetet fortsätter framåt i enlighet med de uppställda målen och identifierade framgångsfaktorer, risker/hinder och förbättringsförslag. Utvecklingsarbetet går mot ett avslut och en slutrapport är planerad.   

Praktisk nytta: Genom det reflekterande kontinuerliga stödet till utvecklingsarbetet angående relevanta metoder och aktiviteter, mätning och uppföljning av målen, samt dokumentation av processen i linje med projektplanen under utvecklingsarbetets gång har följeforskningen skapat goda möjligheter att identifiera framgångsfaktorer, risker/hinder och förbättringsförslag under processens gång och att vidta åtgärder vid behov. Följeforskningen har även bidragit till reflexivet i utvecklingsarbetet, både då intervjuer inneburit att tid och utrymme för reflektion skapats, bland annat i ledningsgrupper, och då resultat och förslag från följeforskningen diskuterats av projektledningen.

Följeforskare:

Osman Aytar, docent i socialt arbete vid Mälardalens universitet/Följeforskare vid FoU i Sörmland, osman.aytar@mdu.se
Lina Larsson, forskningsledare vid FoU i Sörmland, lina.larsson@fou.sormland.se

>Läs mer om följeforskningen om Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Delrapport 1

Syftet med delstudien var att undersöka hur initiering och start av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland har gått till. Fokus låg på generella reflektioner om initiering och start av utvecklingsarbetet som process; framgångar, risker och hinder i utvecklingsarbetet hittills, samt förbättringsmöjligheter för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvärderingsrapport 2022:6
Kortversion av översiktsrapport 2022:6

Delrapport 2

Den här delrapporten beskriver hur den aktiva fasen av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland har gått till efter uppstart med konkretisering och pilotprojekt.

Utvärderingsrapport 2023:1
Kortversion av översiktsrapport 2023:1

OM RAPPORTERNA

Typ av rapport
Utvärderingsrapport

Publiceringsår
Delrapport 1: 2022
Delrapport 2: 2023

Samarbetspartners:
Tjänstepersoner och politiker i Sörmland, MDU samt projektledare Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Författare:

Osman Aytar

Följeforskare

E-post: osman.aytar@fou.sormland.se
Mobil: 016-15 36 14

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64