FOU Logotyp

Rapporter 2006-2010

År 2010

Hälsofrämjande arbete bland äldre personer i Eskilstuna kommun - En slutrapport, Författare: Eva Johansson och Lena Pettersson

Rapport 2010:4

"Ibland kan man ju känna sig som en kameleont" En studie om hur personer med lindrig utvecklingsstörning och personal ser på det stöd som ges på serviceboenden, Författare: Christine Jonsson och Linnéa Ericson-Wik

Rapport 2010:3

Brukarorganisationernas syn på ICF som arbetsredskap - och dess betydelse för erkännande och omfördelning, Författare: Lena Talman

Rapport 2010:2

Patientsäkerhet och diabetes - En studie om utbildningsbehov och förbättringsåtgärder inom hemtjänst och särskilda boenden, Författare: Synnöve Ödegård

Rapport 2010:1


År 2008

Sjuksköterskans autonoma legitimationsgrundande funktion utifrån aspekten att ansvara för omvårdnaden -en beskrivning av hur sjuksköterskor på särskilda boenden uppfattar den, Författare: Eija Göransson

Rapport 2008:2

Gå till utbildning är en sak, men vad händer sedan i den praktiska yrkesvardagen? - Vårdpersonalens uppfatting av lärandet och tillämpning av kunskaper efter fortbildning, Författare: Annika Sjöberg

Rapport 2008:1


År 2007

Specifik omvårdnad för personer med beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) - en utvärdering av ett tvåårigt utvecklingsprojekt, Författare: Siw Hansson

Rapport 2007:3  

Sjukgymnasters syn på smärtproblematik hos äldre inom kommunal äldreomsorg - En enkätstudie, Författare: Sara Gustafsson

Rapport 2007:2

Uppsökande verksamhet bland äldre i Eskilstuna och Strängnäs - En projektbeskrivning, Författare: Lisbet Dahlberg, Eva Johansson och Anna-Maarit Tiirkonen

Rapport 2007:1

Dagverksamhet för demenssjuka i Vingåkers kommun, Författare: Sara Ohlsson

Rapport 2006:3 

En Modell för regelbunden uppföljning av äldres läkemedelsbehandling Symtomskattning och läkemedelsgenomgångar på distans - ett pilotprojekt vid Björntorps äldreboende och demensboend i Oxelösund, Författare: Ingrid Schmidt

Rapport 2006:2

Förbättrat stöd för personer med demens i eget boende - utvärdering av ett utbildningsprogram för hemtjänsten i Flens kommun,Författare: Sofia Kialt

Rapport 2006:1