FOU Logotyp

Rapporter 2011-2015

År 2015

Nattfastemätning i Sörmland 2014 - En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland, Författare: Nutitionsrådet Sörmland

Rapport 2015 Extern

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser - Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning

Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

Äldre i Sörmland - Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014

Kvalitetsuppföljng 2015:1

En Kulturell buffé för hälsan - Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs

Utvärderingsrapport 2015:1


År 2014

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande" i Eskilstuna kommun, Författare: Eva Johansson och Eva Pettersson

Utvärderingsrapport 2014:2

Utveckling av stödet till anhöriga i Strängnäs kommun

Rapport 2014:2

Att åstadkomma förändring

Utbildningsrapport 2014:1

Hälsan i Sörmland – Äldre, Författare: Hans Eriksson

Statistikrapport 2014:1

Sörmlands hemsjukvård i förändring - En utvärdering efter huvudmannaskapsändringen, Författare: Emme-Li VIngare, Hans Eriksson, Õie Umb Carlsson

Utvärderingsrapport 2014:1

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet? – en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral, Författare: Ulla Beijer

Rapport 2014:1


År 2013

Slutrapport: fallpreventions-projekt 2007-2012 i samverkan med Sörmlands kommuner och landsting.

Slutrapport fallpreventionsprojekt

Näckrosprojektet - kompetensutveckling för samverkan och brukarinflytande, Författare: Emme-Li Vingare

Rapport 2013:3

Införandeprocessen av ICF inom vård- och omsorgsförvaltningens handikappomsorg - en processutvärdering,  Författare: Lars Olsson

Rapport 2013:2

Utvärdering av Sörmlands arbete med att skapa förutsättningar för att främja äldres hälsa, Författare: Maria Bennich

Rapport 2013:1

År 2012 Ekeby - ett steg på vägen - Utvärdering av Ekebyvägen rehabiliteringsboende, Författare: Kari Jess

Rapport 2012:2


År 2011

Salutogent ledarskap Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge … Författare: Maria Lund och Helena Lundin

Rapport 2011:2

Samsjuklighet Riskfaktorer för metabolt syndrom vid psykisk sjukdom, Författare: Karolina Liljeholm och Alma Shafiee

Rapport 2011:1